Το κύρος της συμφωνίας διαιτησίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The validity of the arbitration aggrement
Το κύρος της συμφωνίας διαιτησίας

Τόλιου, Γεωργία Χρήστου

"The validity of arbitration agreement" is more extensive than "the form of the arbitration agreement". Hence the present dissertation includes three parts and each of them consists of three capitals. The first part includes an analysis of the presumptions of a valid arbitration agreement and specifically the form the objective and adjective arbitrability. The second part contains the objective and adjective limits of the arbitration agreement, which is searching for the answer on how to interpret the clause and the validity of the arbitration clause against third parties, issues referring to the form of the agreement. The third part examines the control of the agreement with looks to the way it is done and the steps necessary to achieve it before and after the publication of the award.
Το "κύρος της συμφωνίας διαιτησίας" είναι σαφώς ευρύτερη έννοια από εκείνη της "κατάρτισης της διαιτητικής συμφωνίας". Προς το σκοπό κάλυψης των αναφυόμενων σε σχέση με το "κύρος της διαιτητικής ρήτρας" ζητημάτων κρίθηκε εύλογο η εργασία να συμπεριλάβει τρία μέρη, έκαστο των οποίων αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης της συμφωνίας διαιτησίας, και ειδικότερα ζητήματα αφορώντα τον τύπο της συμφωνίας διαιτησίας, την ικανότητα και πληρεξουσιότητα για τη σύναψη της συμφωνίας διαιτησίας, καθώς και τις δεκτικές σε διαιτητική επίλυση διαφορές. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια της διαιτητικής συμφωνίας, πώς δηλαδή ερμηνεύεται και έναντι ποίων ισχύει η ρήτρα (δέσμευση τρίτων), ζητήματα σχετιζόμενα άμεσα με την τήρηση ή μη του έγγραφου τύπου της συμφωνίας. Στο τρίτο μέρος,εξετάζονται ο τρόπος και τα στάδια ελέγχου του κύρους της συμφωνίας διαιτησίας και συγκεκριμένα ο έλεγχος του κύρους της συμφωνίας από το διαιτητικό δικαστήριο (αρχή της αυτοτέλειας της συμφωνίας και αρχή της Kompetenz-Kompetenz), ο έλεγχος του κύρους της διαιτητικής ρήτρας από το πολιτειακό δικαστήριο τόσο πριν την έκδοση της διαιτητικής απόφασης όσο και μετά την έκδοση αυτής κατά το στάδιο της αναγνώρισης και εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συμφωνία διαιτησίας
International commercial arbiration

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)