δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εταιρείες χαμηλού κόστους στην Ευρώπη
Low cost carriers in Europe

Κυριακού, Αθανάσιος Κωνσταντίνου

Οι διάφοροι τύποι των αεροπορικών εταιρειών μπορούν να προσδιοριστούν με τη διαίρεση τους σε εταιρίες που διενεργούν προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες πτήσεις. Ανάλογα με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν διακρίνονται σε: πτήσεις φορτίου, γενική αεροπλοΐα, περιφερειακοί μεταφορείς, πτήσεις charter, μεταφορείς παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, και αερομεταφορείς χαμηλού κόστους. Οι πτήσεις φορτίου αποτελούνται από τους αερομεταφορείς φορτίου όπως FedEx και DHL. Η γενική αεροπλοΐα αποτελείται παραδείγματος χάριν από τα ιδιωτικά αεροπλάνα και αερολέσχες. Οι περιφερειακοί μεταφορείς είναι τοπικά προσανατολισμένοι και ενεργούν ως τροφοδοτικές γραμμές για τους μεγαλύτερους μεταφορείς. Αν και οι εταιρίες τύπου ναύλωσης εκτελούν πτήσεις φορτίου εμείς θα εστιάσουμε στις πτήσεις ναύλωσης επιβατών. Οι εταιρίες ναύλωσης προσφέρουν πτήσεις για μια ορισμένη χρονική περίοδο ετησίως, συνήθως κατά τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών. Οι μεταφορείς παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μπορούν να θεωρηθούν ως αντίστοιχο των χαμηλού κόστους μεταφορέων με διαφορετικό όμως τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας.Ο χαρακτηρισμός ενός μεταφορέα ως μεταφορέα χαμηλού κόστους σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο και το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας. Για αυτό το λόγο καλό είναι να μιλάμε για ένα μοντέλο χαμηλού κόστους, το οποίο βασίζεται στην μείωση και απλοποίηση των κοστολογίων σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να προσφερθεί το ίδιο εισιτήριο σε μια πολύ χαμηλότερη τιμή. Πιθανώς τα πιο γνωστά παραδείγματα των χαμηλού κόστους μεταφορέων είναι η Southwest, EasyJet και Ryanair. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των μεταφορέων χαμηλού κόστους και αυτών των ολοκληρωμένων υπηρεσιών θεωρητικά είναι γνωστές και στις οποίες θα γίνει αναφορά στην συνέχεια, στην πραγματικότητα αυτές δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο φαίνονται. Παραδείγματος χάριν μερικοί χαμηλού κόστους μεταφορείς αρχίζουν να προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στις πτήσεις τους, ενώ πολλοί μεταφορείς ολοκληρωμένων υπηρεσιών λειτουργούν αρκετές πτήσεις τους σύμφωνα με το πρότυπο χαμηλού κόστους. Και για να γίνουν τα πράγματα ακόμη και πιο περίπλοκα, οι εταιρίες charter αρχίζουν να προσφέρουν πτήσεις όλη την περίοδο του χρόνου, περιφερειακοί μεταφορείς λειτουργούν πλέον σε διεθνή κλίμακα, ενώ γενικότερα οι κάθε είδους εταιρείες υιοθετούν το μοντέλο χαμηλού κόστους κατά τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
The airline types can be identified by dividing them into schedule and non schedule flights. Depending on the services that they offer are divided into: cargo flights, general aviation, regional carriers, charter airlines, full-service carriers, and low-cost carriers. Cargo flights consist of freight carriers like FedEx and DHL. General-aviation for example consists of private business jets and flying clubs. Regional carriers are more locally oriented and traditionally act as commuter, or feeder airlines, for larger carriers. Although charter carriers also consist of freighter airline, we will focus on passenger charter airlines. These charters traditionally offer flights for a certain period of time a year, mostly during holiday seasons. Full-service carriers, can be seen as the counterpart of low-cost carriers but in a different way of organizing and operating.The designation of a carrier as a low-cost carrier is directly related to the model of organization and operation of the company. So in this way it would be better to speak of a low-cost model, which is based on reducing all kind of complexity costs. With this way, it becomes possible to offer the same ticket for a much lower price. Probably the most famous examples of low-cost carriers are Southwest, EasyJet and Ryanair.Despite the fact that the differences between low-cost carriers and full service carrier are well known in theory and in which we will refer to the continuity, in reality these differences aren't as clear as they might seem. For example some low-cost carriers are starting to offer different services on their flights, while full-service carriers operate more flights according to the low-cost model. And to make things even more complicated, charters start to offer flights whole year round, regional carriers start operating more international, and both adapt the low-cost model to suit their own needs.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαμηλό κόστος
Low cost carriers
Αεροπορικές εταιρείες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση συστημάτων μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.