Μεταβολές του εύρους χρωματογραφικών κορυφών και του συντελεστή διάχυσης στην υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Changes in the peak width and in the diffusion coefficient in high pressure liquid chromatography
Μεταβολές του εύρους χρωματογραφικών κορυφών και του συντελεστή διάχυσης στην υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης

Ζήση, Χρυσοστόμη Θεμιστοκλή

H μελέτη των μεταβολών του εύρους των χρωματογραφικών κορυφών στην Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) είναι αρκετά σημαντική επειδή, όπως είναι γνωστό, το εύρος επηρεάζει την διαχωριστική ικανότητα, δηλαδή το πόσο καλά διαχωρίζονται οι ουσίες. Έτσι, λοιπόν μελετούνται οι μεταβολές τόσο του εύρους των χρωματογραφικών κορυφών όσο και του συντελεστή διάχυσης στην HPLC για συστήματα έξι μη πολικών οργανικών ενώσεων (του βενζολίου και παραγώγων αυτού) και δέκα πολικών οργανικών ενώσεων (της φαινόλης και παραγώγων αυτής). Οι μεταβολές αυτές προκύπτουν με αλλαγές τριών παραγόντων, της στήλης, της σύστασης της κινητής φάσης και τέλος της θερμοκρασίας. Η μελέτη έχει γίνει κατά κύριο λόγο με την χρήση προγραμμάτων του Excel ώστε να καταλήξουμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα και μοντέλα που να περιγράφουν αυτές τις μεταβολές.
The study of changes in the peak width in High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) is an important issue because, as it is known, the width influences the separation of substances. So, the changes in the peak width and diffusion coefficient in HPLC method are studied for systems of six not polar organic compounds (benzene and its derivatives) and ten polar organic compounds (phenol and its derivatives). This changes result with the transform of three factors, column, constitution of mobile phase and finally the temperature. This study has basically been made with the use of Excel programs so that it can lead to general conclusions and models that could describe these changes.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συντελεστής διάχυσης
High pressure liquid chromatography
Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης
Εύρος κορυφών
Peak width
Diffusion coefficient
Hplc

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)