δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ερευνα πολλαπλών πλαισίων
Multiple frame survey

Νούσκα, Ελένη Γεωργίου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται η δομή της έρευνας των πολλαπλών πλαισίων. Αναπτύσσονται σε πέντε κεφάλαια οι θεωρητικές και εμπειρικές ιδιότητες των εκτιμητών δυαδικού πλαισίου, παράγονται εκτιμητές διακύμανσης και έπειτα επεκτείνονται όλα αυτά στα πολλαπλά πλαίσια.Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται η έρευνα πολλαπλών πλαισίων με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του δυαδικού πλαισίου και περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι εκτιμητές ενός πληθυσμιακού συνόλου για την περίπτωση του δυαδικού πλαισίου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των εκτιμητών που παρουσιάστηκαν με ασυμπτωτικά αποτελέσματα καθώς και με μια μελέτη προσομοίωσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εκτιμητές διακύμανσης με τρεις βασικές μεθόδους. Στο πέμπτο κεφάλαιο επεκτείνεται η δομή των προηγούμενων κεφαλαίων στη γενική περίπτωση με πολλαπλά πλαίσια. Στο παράρτημα Α παρατίθενται οι πίνακες προσομοίωσης και στο παράρτημα Β παρουσιάζονται δύο αποδείξεις για την περίπτωση των πολλαπλών πλαισίων.
In this thesis we present the approach of multiple frame survey. We present, in five chapters, both theoritical and empirical properties of dual frame point estimators, produce variance estimators and then expand these in multiple frames.In the first chapter we define multiple frame survey, with more emphasis in the case of dual frame and describe their historical evolution. In the second chapter we develop the estimators of a total for the dual frame. In the third chapter we compare the estimators with asymptotic results and with results from a simulation study. In the fourth chapter we present variance estimators with three basic methods. In the fifth chapter the approach is expanded in the general case with multiple frames. The simulation tables are given in appendix A and two proofs are presented in appendix B.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γραμματικοποιημένοι εκτιμητές διακύμανσης
Multiple frame
Linearization variance estimator
Εκτίμηση ψευδο-μεγίστης πιθανοφάνειας
Single frame estimator
Pseudo-maximum likehood estimation
Dual frame survey
Πολλαπλά πλαίσια
Ερευνα δυαδικού πλαισίου
Εκτιμητής μονού πλαισίου
Jackknife variance estimators
Jackkniff εκτιμητές διακύμανσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.