Αντιμετώπιση των κακώσεων του δωδεκαδακτύλου με εμβάλωμα από υποβλεννογόνιο χιτώνα λεπτού εντέρου χείρου: (S.I.S. Small Intestinal Submucosa)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Repair of duodenal trauma with the use of S.I.S. patch: an experimental study
Αντιμετώπιση των κακώσεων του δωδεκαδακτύλου με εμβάλωμα από υποβλεννογόνιο χιτώνα λεπτού εντέρου χείρου: (S.I.S. Small Intestinal Submucosa)

Τρυγόνης, Σωτήριος Κ.

Με σκοπό τη μελέτη της επουλωτικής ικανότητας εμβαλώματος από S.I.S. (Surgisis) σε κάκωσης της 2ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου, μελετήθηκαν 40 επίμυες Whistar Albino. Τα ζώα χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 20 έκαστη. Στην ομάδα Α, στην πειραματικά δημιουργούμενη ρήξη του δωδεκαδακτύλου συρράπτονταν άμεσα μόσχευμα από SIS. Στην ομάδα Β, η συρραφή του μοσχεύματος επί της ρήξης γίνονταν μετά την παρέλευση 6-8 ωρών με σκοπό να δημιουργηθεί περιτινίτιδα. Τα πειραματόζωα και των δύο ομάδων θυσιάστηκαν την 2η, 6η, 12η και 16η μετεγχειρητική εβδομάδα και η περιοχή συρραφής του μοσχέυματος εξετάστηκε μακροσκοπικά και παθολογοανατομικά με σκοπό τη διαπίστωση αφενός μεν της κάλυψης της κάκωσης και αφετέρου το βαθμό ανάπλασης του δωδεκαδακτυλικού τοιχώματος επί του μοσχεύματος. Το μόσχευμα από S.I.S. κάλυψε πλήρως και στεγανά τη ρήξη του δωδεκαδακτύλου. Η παθολογοανατομική μελέτη έδειξε την προοδευτική ανάπτυξη των χιτώνων του τοιχώματος εοπί του μοσχεύματος. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων φαίνεται πως το εμβάλωμα από S.I.S. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την αντιμετώπιση των κακώσεων του δωδεκαδακτύλου στον άνθρωπο
In order to evaluate the healing of the 2nd portion of the duodenal wallwith the use of Small Intestinal Submucosa (S.I.S) patch (4-ply SurgiSIS®,ES Soft Tissue Graft 2Χ3, COOK Biotech Inc) we studied 40 Whistar-Albinorats in two groups of 20 animals each. In Group A, we created a small defectin the duodenal wall which was covered immediately with a SurgiSIS®patch. In group B the SurgiSIS® patch was sutured over the defect after 6-8hours, in order to develop peritonitis, mimicking the delayed management ofthe duodenal trauma, which is usual in everyday practice. The animals of bothgroups were sacrificed after 2, 6, 12 and 16 weeks and were examined bothmacroscopicaly and pathologicaly in order to define the degree of coverageof the defect by the patch and the development of new duodenal wall overthe patch. Three animals died postoperatively due to surgical complications. In the remaining 37, as well as the three dead animals, the SurgiSIS® patch coveredand sealed completely the defect of the duodenal wall. Pathologic examinationshowed progressive development of the layers of the duodenal wall overthe patch even from the 2nd week in some of the animals of group A. In theanimals of group B mucosa was developed in the 6th week, probably from thepresence of inflammation due to the peritonitis. In conclusion, the SurgiSIS® patch is both efficient and safe for the management of duodenal trauma

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Βλεννογόνου ανάπτυξη
Duodenal trauma
Δωδεκαδακτυλικό τραύμα
Duodenum, Surgery
Mucosal regeneration
Δωδεκαδάκτυλο, Χειρουργική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)