Πηγές και επιδράσεις του ιστορικού έργου του Δούκα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The sources and influences of the history of Dukas
Πηγές και επιδράσεις του ιστορικού έργου του Δούκα

Νίκου, Δημήτριος Μιχαήλ

Σκοπός της εργασίας είναι η συστηματική εξέταση των πηγών του ιστορικού έργου του Δούκα και των επιδράσεών του σε άλλα ιστορικά έργα. Εξετάζονται όλα τα ιστορικά και ρητορικά έργα που αναφέρονται ή αφορούν στην εποχή που περιγράφει ο Δούκας στην Ιστορία του και συγκρίνονται με το ιστορικό του έργο αυτά τα οποία διαπιστώνεται ότι περιγράφουν παρόμοια γεγονότα. Από την εξέταση και τη σύγκριση προκύπτουν ότι ο Δούκας έχει διαβάσει και έχει χρησιμοποιήσει το ιστορικό έργο του Νικηφόρου Γρηγορά (για τα γεγονότα μέχρι το 1354) και το έργο του Ιωάννη Αναγνώστη (για την άλωση της Θεσσαλονίκης του 1430), πιθανόν και το ιστορικό έργο του Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού. Από τη σύγκριση του έργου του Δούκα με τα ιστορικά έργα των συγχρόνων του ιστορικών, Λαόνικου Χαλκοκονδύλη, Γεωργίου Σφραντζή και Μιχαήλ Κριτόβουλου, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αλληλο- επιδράσεις, όπως φυσικά δεν υπάρχει και επίδραση από τα Βραχέα Χρονικά.
The purpose of this work is to examine systematically the sources of the History of Doukas and his influences on the historical works of his contemporary authors. The comparison of the Doukas’ History with other historical and rhetoric works that narrate the same historical events, allow us to sum up the following conclusions. Doukas had obviously read and used the Roman History of Nikephoros Gregoras (for the facts until the 1354), as well as the Chronicle of John Anagnostes (about the fall of Thessalonica in 1430), and perhaps the History of John VI Cantacuzenos. The examination of the historical works of Laonikos Chalkokondyles, George Sphrantzes, Michael Critoboulos and the Βραχέα Χρονικά of the 14th and 15th centuries has shown that there are no interactions between those and the History of Doukas.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Doukas [Michael]
Βυζαντινοτουρκική ιστορία
Νικηφόρος Γρηγοράς
Historia turcobyzantina
Δούκας [Μιχαήλ}
Nicephoros Gregoras

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)