Σχεδιασμός ασύρματων δικτύων με δυνατότητα παροχής προηγμένων υπηρεσιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Design of wireless networks supporting quality of service
Σχεδιασμός ασύρματων δικτύων με δυνατότητα παροχής προηγμένων υπηρεσιών

Γκατζιάνας, Μάριος Α.

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει και επιλύει τρία προβλήματα βελτιστοποίησης σε α-σύρματα μη-δομημένα δίκτυα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ένα σύστημα διπλού άλματος με έναν μη-αναγεννητικό αναμεταδότη ο οποίος υπόκειται σε περιορισμούς στιγμιαίας και μέσης ισχύος σε ένα περιβάλλον αυθαίρετων διαλείψεων. Το πρόβλημα που τίθεται είναι η βέλτιστη ρύθμιση του κέρδους του αναμεταδότη, συναρτήσει των καταστάσεων των καναλιών, ώστε να μεγιστο-ποιείται η συνολική ωφέλεια στον δέκτη, ειδικές περιπτώσεις της οποίας είναι ο ρυθμός Shannon, η συμπληρωματική πιθανότητα σφάλματος των περισσότερων σχημάτων διαμόρφωσης και η πιθανότητα διακοπής. Η ανάλυση είναι κυρίως θεωρητική, κάνοντας χρήση τεχνικών από κυρτή ανάλυση και συνδυαστική βελτιστοποίηση, και επεκτείνεται εύκολα σε συστήματα διαφορισμού επιλογής (SC) ή μέγιστου λόγου (MRC) διπλού κλάδου. Τα δύο επόμενα προβλήματα αφορούν ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, στα οποία οι κόμβοι τροφοδοτούνται από μπαταρίες. Αρχικά, θε-ωρείται ότι οι μπαταρίες είναι μη-επαναφορτιζόμενες ενώ η πληροφορία που παράγεται στους κόμβους πρέπει να συγκεντρωθεί σε έναν κόμβο-συλλέκτη, ο οποίος μπορεί να κινείται σε ένα σύνολο επιτρεπτών θέσεων. Επίδης, τα κανάλια μεταξύ των κόμβων θεωρούνται ότι είναι ντε-τερμινιστικά. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ροής (fluid model) για την κίνηση των πακέτων, το πρόβλημα που μελετάται είναι η εύρεση της κατάλληλης ακολουθίας παραμονής του συλλέκτη σε κάθε θέση και η αντίστοιχη ροή που του δρομολογείται ώστε να μεγιστοποιείται ο ΅χρόνος ζωής του δικτύουΆ. Ο τελευταίος όρος, ο οποίος δέχεται πολλούς διαφορετικούς ορισμούς στην βιβλιογραφία, ορίζεται σε αυτήν την διατριβή ως το χρονικό διάστημα μέχρι την (νωρίτερη) εξά-ντληση της μπαταρίας ενός κόμβου, οπότε, εξαιτίας της επιβολής περιορισμών ενέργειας και ι-σχύος σε όλους τους κόμβους (εκτός από τον συλλέκτη), προκύπτει τελικά ένα πρόβλημα γραμ-μικού προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους, το δυϊκό πρόβλημα του τελευ-ταίου λύνεται μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας προβολής υποβαθμίδας (subgradient projection), όπου σε κάθε επανάληψη λύνοναι προβλήματα ροής ελάχιστου κόστους. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος κατασκευάζεται εξ αρχής με έμφαση στην δυνατότητα κατανεμημένης υλοποίησης, το οποίο αποτελεί σημαντική επιδίωξη στα μη-δομημένα δίκτυα. Τέλος, εξετάζεται το σενάριο που οι κόμβοι του δικτύου τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος ζωής του δικτύου είναι αρκετά μεγάλος (της τάξης των ετών) ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως άπειρος, σε πρώτη προσέγγιση, οπότε το ενδιαφέρον της μελέτης μετατοπίζεται στην βελτιστοποίηση της επίδοσης του δικτύου. Η τελευταία ορίζεται μέσω μιας συνάρτησης ανταμοιβής, με όρισμα τους μακροχρόνιους ρυθμούς των bits που εισάγονται στο δίκτυο, ενώ, λόγω της θεωρούμενης άπειρης διάρκειας λειτουργίας, πρέπει να μελετηθεί και η ευστάθεια των ουρών του συστήματος. Χρησιμοποιώντας στοχαστικά μοντέλα για τις αφίξεις, την κατάσταση των καναλιών και την επαναφόρτιση της μπαταρίας, προτείνεται μια online πολιτική, με εγγυημένο κάτω φράγμα επίδοσης, η οποία απαιτεί μόνο γνώση στιγμιαίων παραμέτρων και οδηγεί το δίκτυο σε ευστάθεια. Αποδεικνύεται ακόμη ότι η παραπάνω πολιτική είναι ασυμπτωτικά βέλτιστη καθώς , όπου είναι η μέγιστη ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας και η μέγιστη επιτρεπτή εκπεμπόμενη ισχύς ανά χρονοθυρίδα. Και για τα τρία προβλήματα, εκτελούνται προσομοιώσεις που δείχνουν την πρακτική υλοποιησιμότητα των προτεινόμενων μεθόδων και αλγορίθμων
In this dissertation, three optimization problems in the context of wireless ad-hoc networks are solved. Specifically, a dual-hop system with non-regenerative relay under arbitrary fading is examined, where the relay is subject to instantaneous as well as average output power constraints. The problem posed is how to select the relay gain, as a function of channel state, in order to maximize a suitably defined receiver utility function, which contains, as special cases, the Shannon rate, outage probability and complementary symbol error probability of typical modulation schemes. The analysis, using tools from convex analysis and combinatorial optimization, is mostly theoretical and is easily extended to dual-branch diversity systems, of either selection (SC) or maximal ratio combining (MRC) type. The next two problems are related to battery-operated sensor networks. In the first scenario, the node batteries are non-rechargeable and the nodes need to send the generated information to a mobile sink, which is allowed to move among a set of specified locations. All links are assumed to be deterministic and a fluid model is used for the packet traffic. The question is what is the sinkΆs sojourn time at each allowable location and what is the corresponding routed flow so that the network “lifetime” is maximized. The latter term, which has numerous definitions in the literature, is defined in this dissertation as the time up to the (earliest) battery depletion of any node. Imposing energy and power constraints to all nodes (except for the sink), a linear program is formulated. Using analytical techniques, its dual problem is solved via an iterative subgradient projection procedure, at each step of which minimum cost flow problems must be solved, and an algorithm that is amenable to distributed implementation (a major objective in ad-hoc networks) is proposed. Finally, the scenario of rechargeable batteries is also examined, where the network lifetime is sufficiently large (in the order of many years) so that it can be approximately regarded as infinite. This shifts the design focus towards optimal network performance. The latter is quantified through a utility function of the long-term rates of the bits admitted into the network. Also, due to the infinite lifetime, stability of network queues is a crucial issue that must be addressed. Using stochastic models for the arrival, channel state and battery recharge processes, an online policy that stabilizes the network, with a guaranteed achieved performance lower bound, is proposed. The policy requires knowledge of current values only and is asymptotically optimal as , where is the maximal battery capacity and is the maximal allowable transmission power per slot. Simulations are performed for the above three problems and the obtained results demonstrate the feasibility of the proposed methods and algorithms

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μη - αναγεννητικοί αναμεταδότες
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας
Network lifetime
Wireless communication systems
Χρόνος ζωής δικτύου
Δίκτυα αισθητήρων
Sensor networks
Network control
Ελεγχος δικτύου
Non-regenerative relays
Rechargeable batteries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.