Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του κινδύνου αστοχίας γεωκατασκευών οδοποιϊας και των συναφών επιπτώσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
System of qualitative and quantitative assessment of highway geotechnical assets failure risk and relevant consequences
Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του κινδύνου αστοχίας γεωκατασκευών οδοποιϊας και των συναφών επιπτώσεων

Παντελίδης, Λύσανδρος Β.

In the present thesis an integrated system aiming at the assessment of the failure hazard of highway earth-structures and the relevant consequences on traffic flow and travelersΆ safety is presented. Critical review of the relevant international literature brings out serious gaps and disadvantages of the existing rock mass classification and risk assessment systems. According to the proposed system, the traffic dislocation risk derives from the combination of three factors, a) the stability of earth-structures, where special attention is given to the action of water, this being the most common triggering factor for failure, b) the extent of failure and c) the consequences on traffic flow and travelersΆ safety. As regards to the first factor, a separate sub-system for the quantitative assessment of the failure hazard of each type of highway earth-structure is proposed covering the vast majority of the likely failure types. The second factor, that is, the extent of failure, is based on proposed analytical and semi-empirical models. Existing models published in international journals and conference proceedings supplement the system. Finally, the failure extent mentioned above is compared with the width of roadway elements for the assessment of the consequences on traffic flow, whilst the potential velocity impact of vehicle onto the failed mass comprises indicator for the safety of travelers
Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης του κινδύνου αστοχίας γεωκατασκευών οδοποιίας και των συναφών επιπτώσεων στην κυκλοφοριακή ροή. Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις και μειονεκτήματα των υπαρχόντων συστημάτων ταξινόμησης βραχομαζών αλλά και εκτίμησης της διακινδύνευσης από αστοχίες γεωκατασκευών οδοποιίας. Ο κίνδυνος απορύθμισης της κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων προκύπτει, σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, από τη συνεκτίμηση τριών παραγόντων, α) την ευστάθεια της γεωκατασκευής δίνοντας εξέχουσα σημασία στο νερό ως πιθανότερο από τα γενεσιουργά αίτια αστοχιών, β) το πλάτος περιτυπώματος της αστοχίας και γ) των συναφών επιπτώσεων στην κυκλοφορία και στους ενοδίους. Για την εκτίμηση του πρώτου παράγοντα προτείνεται ξεχωριστό υποσύστημα ποσοτικής αποτίμησης του κινδύνου αστοχίας για κάθε είδος γεωκατασκευής οδοποιίας καλύπτοντας μάλιστα τη μεγάλη πλειοψηφία των πιθανών τύπων αστοχίας. Όσον αφορά στον δεύτερο παράγοντα, η εκτίμηση του πλάτους της αστοχίας της γεωκατασκευής βασίζεται σε προτεινόμενα αναλυτικά και ημιεμπειρικά μοντέλα. Υπάρχοντα μοντέλα δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων συμπληρώνουν το σύστημα. Τέλος, το πλάτος περιτυπώματος της αστοχίας συγκρίνεται με το πλάτος των στοιχείων της οδού για τον ποσοτικό προσδιορισμό των συνεπειών στην κυκλοφορία, ενώ δείκτη για την ασφάλεια των ενοδίων αποτελεί η ταχύτητα ενδεχόμενης πρόσκρουσης του οχήματος στα προϊόντα καταπτώσεων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Οδοποιϊα
Roads, Design and construction
Εκτίμηση της διακινδύνευσης
Failure extent
Consequences on traffic
Earthwork
Συνέπειες στη κυκλοφορία
High geotechnical assets
Χωματουργικές εργασίες
Rock mass rating systems
Μέγεθος αστοχίας
Συστήματα ταξινόμησης βραχομαζών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.