Αξιολόγηση τεχνικών της απολίνωσης των έσω σπερματικών φλεβών σε υπογόνιμους άνδρες με κιρσοκήλη και η επίδρασή τους στην αιμάτωση και λειτουργία των όρχεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Evaluation of ligating techniques of the internal spermatic veins in subfertile men with varicocele and their effect on the testicular blood supply and function
Αξιολόγηση τεχνικών της απολίνωσης των έσω σπερματικών φλεβών σε υπογόνιμους άνδρες με κιρσοκήλη και η επίδρασή τους στην αιμάτωση και λειτουργία των όρχεων

Κολιάκος, Νικόλαος Α.

Aim. The aim of this study is to investigate the treatment of varicocele insubfertile men and in particular the comparison of the retroperitoneal andsub-inguinal ligation of the spermatic veins and the impact of these techniquesin the blood flow and the function of the testicles.Materials and Methods. 62 men with varicocele were randomized intotwo treatment groups and underwent a full clinical and laboratory screeningwhich included testosterone, follicle stimulating hormone, lutenisinghormone and prolactin measurement, two sperm counts and a Dopplerultrasound of the scrotum. They were operated according to the therapeuticprotocol and during the operation blood samples were taken from thespermatic vein and systemic circulation to identify the levels of renin,cortisol, anti-mόllerian and inhibin hormones. The patients were reexaminedat 3 and 12 months postoperatively and repeated the preoperativeexams. The data was imported into a database and was statisticallyprocessed.Results. The concentration of renin and cortisol was statistically significantlyhigher in the spermatic vein than in the systemic circulation, indicatingretrograde flow from the ipsilateral kidney and adrenal. The improvementin the sperm count was statistically significant for all patients.When we studied each treatment group separately, we found that althoughboth caused a statistically significant improvement to the parameters ofthe sperm count, these parameters were different in each therapeuticgroup. In the group with retroperitoneal access an increase in the size ofthe testicle was noted, which was not observed in the group of subinguinalapproach. Patients with abnormal FSH values preoperativelyreached the normal values in a statistically significant degree. Changes inthe other hormones measured were not statistically significant in any ofthe two study groups. Patients with sub-inguinal approach had increasedlikelihood of achieving pregnancy postoperatively, when compared to thepostoperative approach, but the difference was not statistically significant,while having statistically significant less cases of hydrocele as complication.The overall rate of achieving pregnancy without further medical interventionreached 43.9%. We also found that the anti-mόllerian hormone144of peripheral circulation, the FSH, and the forward motility percentage ofthe sperm can be used as a prognostic factor of achieving pregnancy.Conclusions. The ligation of the spermatic veins for the treatment ofvaricocele is a safe and effective procedure, providing good results andvalue recognized in time, regardless of the technique used. The two techniquesligating the sperm veins present different post-surgical adverse effectsand complications, but the overall results are clinically equal.
Σκοπός. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της θεραπείαςυπογόνιμων ανδρών με κιρσοκήλη και συγκεκριμένα η σύγκριση της ο-πισθοπεριτοναϊκής με την υποβουβωνική απολίνωση των σπερματικώνφλεβών και την επίδραση που έχουν αυτές οι τεχνικές στην αιμάτωση καιλειτουργία των όρχεων.Υλικό και μέθοδος. 62 άνδρες με κιρσοκήλη τυχαιοποιήθηκαν σε δύοθεραπευτικές ομάδες, υποβλήθηκαν σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακόπροεγχειρητικό έλεγχο που περιλάμβανε προσδιορισμό των ορμονών τε-στοστερόνης, ωοθυλακιοτρόπο, ωχρινοτρόπο και προλακτίνης και διε-νεργήθηκε σπερμοδιάγραμμα και υπερηχογράφημα Doppler οσχέου. Χει-ρουργήθηκαν βάσει του θεραπευτικού πρωτοκόλλου και διεγχειρητικάέγινε λήψη αίματος από την σπερματική φλέβα και την συστηματική κυ-κλοφορία για προσδιορισμό ρενίνης, κορτιζόλης, αντι-müllerian και ινχι-μπίνης. Μετεγχειρητικά οι ασθενείς επανεξετάστηκαν στους τρείς και 8-12 μήνες από την επέμβαση και επαναλήφθηκαν οι προεγχειρητικές εξε-τάσεις. Τα δεδομένα εισήχθησαν σε βάση δεδομένων και έγινε στατιστι-κή επεξεργασία τους.Αποτελέσματα. Η συγκέντρωση της ρενίνης και της κορτιζόλης βρέθηκεστατιστικά σημαντικά υψηλότερη στη σπερματική φλέβα από ότι στησυστηματική κυκλοφορία, υποδηλώνοντας παλινδρόμηση από το σύστοι-χο νεφρό και επινεφρίδιο. Οι βελτίωση στους δείκτες του σπερμοδια-γράμματος ήταν στατιστικά σημαντικές για το σύνολο των ασθενών, ενώμελετώντας την κάθε θεραπευτική ομάδα ξεχωριστά βρήκαμε ότι και οιδύο προκαλούν στατιστικά σημαντική βελτίωση σε επιμέρους, αλλά δια-φορετικούς η καθεμιά, δείκτες του σπερμοδιαγράμματος. Στην ομάδα μεοπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους τουόρχεος μετεγχειρητικά, γεγονός που δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα τηςυποβουβωνικής προσπέλασης. Οι ασθενείς με παθολογικές τιμές FSHεμφάνισαν επαναφορά της τιμής της προς τα φυσιολογικά επίπεδα σεστατιστικά σημαντικό βαθμό. Οι μεταβολές στις υπόλοιπες ορμόνες τουπλάσματος που μετρήθηκαν, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές σε καμίααπό τις δύο ομάδες μελέτης. Οι ασθενείς με υποβουβωνική προσπέλαση142είχαν αυξημένη πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης μετεγχειρητικά, αλλάη διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική, ενώ η επέμβαση με υπο-βουβωνική προσπέλαση εμφανίζει στατιστικά μικρότερη πιθανότητα εμ-φάνισης υδροκήλης ως απώτερης μετεγχειρητικής επιπλοκής. Το συνολι-κό ποσοστό επίτευξης εγκυμοσύνης χωρίς ιατρική παρέμβαση ανήλθεστο 43,9%. Βρέθηκε επίσης ότι η αντι-müllerian ορμόνη της περιφερικήςκυκλοφορίας, η FSH, και η προωθητική κινητικότητα των σπερματοζωα-ρίων των ασθενών μπορούν να διερευνηθούν μελλοντικά σε μεγαλύτερεςμελέτες ως προγνωστικοί δείκτες επίτευξης εγκυμοσύνης.Συμπεράσματα. Η επέμβαση απολίνωσης των σπερματικών φλεβών γιατην θεραπεία της κιρσοκήλης είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική ε-πέμβαση με θετικά αποτελέσματα και αξία αναγνωρισμένη στον χρόνο,ασχέτως από την τεχνική που εφαρμόζεται. Οι δύο τεχνικές απολίνωσηςτων σπερματικών φλεβών εμφανίζουν επιμέρους διαφορές στα αποτελέ-σματά τους και στις επιπλοκές που παρουσιάζουν, χωρίς όμως να υπερτε-ρεί η μία ξεκάθαρα της άλλης.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Testis
Varicocele
Ορχις
Sperm count
Palomo procedure
Υπογονιμότητα, Ανδρική
Infertility, Male
Spermatic vein
Σπερματική φλέβα
Επέμβαση Palomo
Σπερμοδιάγραμμα
Κιρσοκήλη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)