Imaging study of triangular fibrocartilage complex (TFCC)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Απεικονιστική μελέτη του τρίγωνου ινοχονδρινού συμπλέγματος του καρπού
Imaging study of triangular fibrocartilage complex (TFCC)

Τσικάρας, Δημήτριος Π.

Το τρίγωνο ινοχόνδρινο σύμπλεγμα του καρπού είναι μια πολύ σημαντικήανατομική δομή της πηχεοκαρπικής άρθρωσης. Αποτελείται από τον τρίγωνοχόνδρο, τον μηνίσκο, τον παλαμιαίο και τον ραχιαίο κερκιδωλενικό σύνδεσμο, τονπαλαμιαίο και τον ραχιαίο ωλενοκαρπικό σύνδεσμο, τον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμοτου καρπού, και το έλυτρο του καταφυτικού τένοντα του ωλενίου εκτείνοντα τονκαρπό μυός. Οι παραπάνω δομές έρχονται σε άμεση σχέση μεταξύ τους,δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα γύρω από τον τρίγωνο χόνδρο παίζοντας σπουδαίορόλο στην σταθερότητα της άρθρωσης και στην απόσβεση των φορτίων που δέχεταιαυτή.Στην έρευνά μας έγινε ανατομική παρασκευή 6 πτωματικών πηχεοκαρπικώναρθρώσεων, ενώ σε 61 πτωματικές αρθρώσεις έγιναν ακτινογραφίες με ειδικήτεχνική για την απεικόνιση μαλακών μορίων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τηνμαγνητική τομογραφία, που αποτελεί και την καλύτερη αναίμακτη απεικονιστικήμέθοδο για την διερεύνηση του συμπλέγματος. Μελετήθηκαν δύο ασυμπτωματικέςαρθρώσεις για την δημιουργία του πρωτοκόλλου εξέτασης το οποίοχρησιμοποιήθηκε σε μία ομάδα 7 νεαρών αθλητών με καθημερινή έντονη άσκηση τηςπηχεοκαρπικής, 3 ατόμων με ιστορικό καταπόνησης της πηχεοκαρπικής, 24 ατόμωνμε αναφερόμενο άλγος στην άρθρωση και 10 με ιστορικό κάκωσης αυτής.Η απεικόνιση μιας τόσο μικρής και συμπλόκου δομής όπως είναι ο τρίγωνοςχόνδρος, είναι δύσκολη υπόθεση, αφού απαιτεί πολύ λεπτές τομές, και υψηλήςευκρίνειας μηχανήματα. Από τις ακολουθίες που δοκιμάσαμε, αυτές με τα καλύτερααποτελέσματα ήταν οι ακολουθίες βαθμιδωτής ηχούς (Gradient Echo), ενώ η πιοχρήσιμη διεύθυνση τομών αφορούσε το στεφανιαίο επίπεδο. Οι τραυματικές ρήξειςτου τρίγωνου χόνδρου ήταν συχνότερες στις μικρές ηλικίες, ενώ στις μεγαλύτερες, ησυχνότερη αιτία ρήξης ήταν η εκφύλιση. Σημαντικό ρόλο στην κατάσταση τουχόνδρου φαίνεται πως παίζει και η θέση της ωλένης σε σχέση με την κερκίδα πράγμαπου επηρεάζει κατά πολύ την αναλογία των φορτίων που δέχεται το τρίγωνοινοχόνδρινο σύμπλεγμα.
Triangular Fibrocartilage Complex (or TFCC), is a very important anatomicalstructure in the wrist joint. It consists of the triangular fibrocartilage disc, dorsal andvolar radioulnar ligaments, the meniscus homologue, the ulnar collateral ligament,and the sheath of the extensor carpi ulnaris. All the above structures have a directcontact between them, constructing a complex around the fibrocartilage disc, playinga great role in the stability of the joint and the absorption of forces transmittedthrough the ulnocarpal axis.In our study, we made an anatomical dissection of 6 cadaver wrist joints whilein 61 cadaver wrists, we took radiographs with a special technique for soft tissueimaging. Finally, we used MRI (Magnetic Resonance Imaging), which represents thebest non-interventional imaging method in studying the TFCC. Two asymptomaticwrist joints were studied for making the examination protocol which we used in agroup of 7 young athletes with a daily intense wrist exercise, in 3 individuals with ahistory of wrist distress, in 24 wrist joints with pain in the region and in 10 patientswith a wrist trauma history.The Imaging of such a small and complex structure, as the TFCC is a hardcase which demands very thin slices and machinery capable of producing highresolution images. From the sequences we tested, the Gradient Echo pulsesequences had the best results and the most useful orientation was the coronalplane. Traumatic tears of TFCC were more common in young ages while in olderindividuals, the most common reason of TFCC tears was perforation. Position of Ulnaand the positive or negative ulnar variance seems to have a great effect in TFCCstatus, as it changes the ratio of forces going through the complex.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

DRUJ
Τρίγωνος χόνδρος
Triangular fibrocartilage complex
Ulnar side wrist
Κερκιδοκαρπική άρθρωση
MRI wrist
Joint
Καρπός, Απεικόνιση
Carpal bones, Imaging
TFCC
Καρπιαία οστά, Απεικόνιση
Τρίγωνο ινοχονδρινο σύμπλεγμα
Wrist, Imaging
Απω κερκιδωλενική άρθρωση
Πηχεοκαρπική άρθρωση
Μαγνητική Τομογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.