Ευφυές σύστημα για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη ποιότητας υδάτινων πόρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Expert system for monitoring and prediction of the water quality
Ευφυές σύστημα για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη ποιότητας υδάτινων πόρων

Χατζίκος, Ευάγγελος Β.

Στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα δίκτυο Συλλογής Μετρήσεων ποιότητας νερού "Ανδρομέδα" σε πραγματικό χρόνο. Εχοντας πληθώρα δεδομένων αναπτύχθηκε ένα Ευφυές Σύστημα που πέρα από την παρακολούθηση του περιβάλλοντος εμπεριέχει τεχνικές Εγκαιρης Προειδοποίησης επερχόμενων φυσικών καταστροφών. Σε επόμενο στάδιο αναπτύχθηκαν τεχνικές και αλγόριθμοι που κάνουν με επιτυχία πρόβλεψη ποιότητας υδάτινων πόρων. Γενικά οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν επεξεργάζονται λύσεις από Συστήματα Γνώσης, Μηχανικής μάθησης και Προσαρμοστικών φίλτρων.
In the scope of this essay a network for collecting water quality measurements in real time "Andromeda" was developed and deployed. Having at hand the numerous data that were collected on-line we were able to develop a smart system that not only monitors the environmental pollution but also includes Early Warning techniques to predict upcoming natural disasters. The next stage was to develop techniques and algorithms that successfully predict measurements of the water quality. In general the algorithms that were developed during this essay implement solution for knowledge systems, Machine learning systems and Adaptive filters.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πρόβλεψη
Pollution
Water quality monitoring stations
Ποιότητα υδάτων
Prediction
Ρύπανση
Περιβάλλον
Environment
Έμπειρα συστήματα (Πληροφορική), Βιομηχανικές εφαρμογές
Σταθμοί παρακολούθησης ποιότητας νερού
Expert systems (Computer science), Industrial applications
Monitoring

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-23T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.