Τύποι ανατροφοδότησης βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης στην εκμάθηση λεξιλογίου της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Types of short term and long term memory feedback in vocabulary learning of modern greek as a second foreing language
Τύποι ανατροφοδότησης βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης στην εκμάθηση λεξιλογίου της νεοελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας

Οικονόμου, Σμαρώ Γιαννακού

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εύρεση του καταλληλότερου τύπου υποστηρικτικής ανατροφοδότησης για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη όσον αφορά την εκμάθηση του λεξιλογίου της Νεοελληνικής ως Γ2. Παράλληλα, ερευνώνται η συμβολή των στρατηγικών απομνημόνευσης λεξιλογίου σε περιβάλλον υπολογιστή και της ενίσχυσης της επίγνωσης. Εξετάζεται, επιπλέον, αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις που τυχόν προκύπτουν από τα διαφορετικά γνωστικά και μαθησιακά στιλ. Αρχικά, λοιπόν, παρουσιάζονται κάποιες από τις σύγχρονες θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας και του λεξιλογίου και το θεωρητικό μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε η συγκεκριμένη έρευνα. Στη συνέχεια περιγράφεται η εφαρμογή της και τέλος, επιχειρείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της.
The aim of this study is the identification of the best type of supportive feedback for stort-term and long-term memory, regarding the learning of Modern Greek vocabulary as a second/foreign language. In addition, the contribution of vocabulary memory strategies in a computer processing environment and the raising of awareness are evaluated. Furthermore, we examine whether there are any differencies from the different cognitive and learning styles. Initially, some of the current theories of foreign language and vocabulary learning are presented, as well as the theoritical model on which the present research is based. Following that, its application is described and its results are analyzed.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νέα ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα
Γλωσσική διδασκαλία σε περιβάλλον υπολογιστή
Ενίσχυση της επίγνωσης
Greek as a second/foreing language
Computer assisted language learning
Εκμάθηση λεξιλογίου
Supportive feedback
Raising awareness
Βραχυπρόθεσμη-μακροπρόθεσμη μνήμη
Learning vocabulary
Υποστηρικτική ανατροφοδότηση
Short term/long term memory

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-23T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)