Κλινική και παθολογοανατομική αξιολόγηση ενός συστήματος προσδιορισμού του ιστολογικού βαθμού κακοήθειας στο οστεοσάρκωμα του σκύλου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚλινική και παθολογοανατομική αξιολόγηση ενός συστήματος προσδιορισμού του ιστολογικού βαθμού κακοήθειας στο οστεοσάρκωμα του σκύλου

Λουκόπουλος, Παναγιώτης
Robinson, W.F.

Το οστεοσάρκωμα είναι η συχνότερα απαντώμενη νεοπλασία των οστών στο σκύλο και προσφέρει ένα πρότυπο για τη μελέτη της ίδιας και παρόμοιων νεοπλασιών στον άνθρωπο. Ο ιστολογικός βαθμός κακοήθειας (ΙΒΚ, tumour grade) παρέχει έναν τρόπο αξιολόγησης της βιολογικής συμπεριφοράς ενός νεοπλάσματος. Σκοπός, Υλικά, Μέθοδοι: Εξετάσαμε τα χαρακτηριστικά 140 πρωτογενών οστεοσαρκωμάτων του σκύλου και των μεταστάσεών τους, και αναλύσαμε το συσχετισμό τους με ένα σύστημα προσδιορισμού του ΙΒΚ (J Am An Hosp Assoc 32, 257) και τις συνιστώσες παραμέτρους του (μιτωτικό δείκτη [ΜΔ], πλειομορφισμό, βαθμό νέκρωσης). Αποτελέσματα: 35% των νεοπλασμάτων ήταν υψηλού IBK, 37% μέσου και 28% χαμηλού. Πρωτογενή νεοπλάσματα τα οποία είχαν παρουσιάσει μεταστάσεις ήταν σημαντικά υψηλότερου IBK σε σύγκριση με τα μη-μεταστατικά οστεοσαρκώματα. Οστεοσαρκώματα τα οποία ανήκαν στον οστεοβλαστικό μη-παραγωγικό τύπο, αλλά όχι στον χονδροβλαστικό ή τηλαγγειεκτατικό, είχαν μεγαλύτερο αριθμό νεοπλασμάτων υψηλού IBK από τα οστεοσαρκώματα ινοβλαστικού τύπου. Ζώα νεαρότερα των 4 ετών είχαν νεοπλάσματα υψηλότερου IBK και ΜΔ συγκριτικά με γηραιότερα ζώα. Νεοπλάσματα των επιμήκων οστών είχαν υψηλότερο ΜΔ από των πλατέων, και νεοπλάσματα του κρανίου είχαν χαμηλότερο IBK και ΜΔ από νεοπλάσματα με άλλη εντόπιση. Τα οστεοσαρκώματα των πλευρών παρουσίασαν υψηλότερο βαθμό νέκρωσης. Ο ΜΔ παρουσίασε ευρεία διακύμανση ανάλογα με την σκελετική εντόπιση των νεοπλασμάτων. Ο πλειομορφισμός δεν είχε προγνωστική αξία σαν μεμονωμένη παράμετρος. Εχουμε προηγουμένως δείξει την παρουσία ισχυρού συσχετισμού μεταξύ του IBK στο οστεοσάρκωμα και της έκφρασης τόσο της πρωτεΐνης p53 όσο και μεταλλοπρωτεϊνασών –2 και –9. Συμπεράσματα: Εδώ δείξαμε την προγνωστική αξία του IBK και τον συσχετισμό του με την παρουσία μεταστάσεων, τον ιστοπαθολογικό τύπο, την ηλικία του ζώου και την εντόπιση του οστεοσαρκώματος. Τα παραπάνω ενδέχεται συνολικά ή μεμονωμένα να βελτιώσουν την διαγνωστική και προγνωστική αξιολόγηση περιστατικών οστεοσαρκώματος.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Σκύλος
Οστεοσάρκωμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006
2009-06-29T17:00:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, [2006] p.357 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.