Ορμονικές μεταβολές αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που υποβάλλονται σε άσκηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Hormonal alterations in hemodialysis patients who are submitted to exercise training during the dialysis session
Ορμονικές μεταβολές αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που υποβάλλονται σε άσκηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης

Καλεβρόσογλου, Ιωάννης Κλ.

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις ορμονικές μεταβολές, που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της φυσικής άσκησης των αιμοκαθαιρομένων ασθενών και επηρεάζουν το καρδιαγγειακό, μυϊκό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα των ασθενών. Η μελέτη μας περιέλαβε 64 ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο, που υποβάλλονταν σε περιοδική αιμοκάθαρση. Η ομάδα Α αποτελείτο από 32 ασθενείς οι οποίοι συμμετείχαν σε εξαμηνιαίο πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Η ομάδα Β που ορίσθηκε ως ομάδα ελέγχου περιελάμβανε 32 ασθενείς που υποβάλλονταν σε περιοδική αιμοκάθαρση και είχαν ανάλογα σωματομετρικά χαρακτηριστικά. Οι ορμόνες που σχετίζονται με το stress εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα στους ασθενείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της θεραπευτικής άσκησης κυρίως στην έναρξη του προγράμματος, αλλά στο τέλος του και τέσσερις μήνες μετά τη λήξη του, παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα τιμών, γεγονός που έχει ευνοϊκά αποτελέσματα στον καρδιαγγειακό κίνδυνο των ασθενών. Η ενδορφίνη παρέμεινε σε υψηλότερα επίπεδα και κατά την διάρκεια της αποθεραπείας και μπορεί έτσι να εξηγηθεί η ευεξία των ασθενών. Η ενδορφίνη παρέμεινε σε υψηλότερα επίπεδα και κατά την διάρκεια της αποθεραπείας και μπορεί να εξηγήσει την ευεξία των ασθενών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης. Η θεραπευτική άσκηση είναι ασφαλής μέθοδος και μπορεί να εφαρμοσθεί κατά την συνεδρία και συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρομένων ασθενών
Our study has closely examined firstly the hormonal alterations which are observed in patients with chronic renal failure who are submitted to exercise training during hemodialysis session and impact their cardiovascular, musculature and the autonomous neural system. Sixty four maintained dialysis patients who were submitted to a four hour session three times per week were observed in our research. The patients were divided in two the following groups: a.Group A (32 patients) consisted of patients who participated in a six month rehabili- tation program during hemodialysis session and b. Group B (32 patients) consisted of hemodialysis patients used as controls and were of proporti-onal somatometric parameters. The stress related hormones were found elevated in the blood during the exercise, but four months after the end of the program they were decreased, which is a factor of favorable influence on the patients’ cardiovascular system. Exercising patients, felt more confident, healthier and the quality of their life was improved probably because of the high levels of β-endorphin. We also noticed that exercise training during a dialysis session was a feasible, effective and safe thera-peutic method as well as it can provide a better quality of life to the patient

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ποιότητα ζωής
Hemodialysis, Patients
Αιμοκάθαρση, Ασθενείς
Φυσική αποκατάσταση
Exercise training
Πρόγραμμα άσκησης
Physical rehabilitation
Quality of life

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-07-16T11:26:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)