Atopic dermatitis: clinical study and evaluation of cytokines

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ατοπική δερματίτιδα: κλινική μελέτη και διερεύνηση των κυτταροκινών
Atopic dermatitis: clinical study and evaluation of cytokines

Βακιρλής, Ευστράτιος Λ.

Σε αυτή τη μελέτη διερευνήθηκαν ορισμένες κυτταροκίνες τόσο τύπου Τh1 όσο και τύπου Th2 (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, τον TNF, και IFN-γ) με τη χρήση της κυτταρο- μετρίας ροής και έγινε προσπάθεια να συσχετισθεί η συγκέντρωσή τους στον ορό αίματος ασθενών με ατοπική δερματίτιδα με τον δείκτη βαρύτητας της νόσου (SCORAD). Μελετήθηκαν συνολικά 43 ασθενείς (25 άρρενες, 18 θήλεις) με ατοπική δερμα- τίτιδα, οι οποίοι επισκέφτηκαν το νοσοκομείο μας στο χρονικό διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου 2007 έως και τον Δεκέμβριο 2007 και ταξινομήθηκαν σε 3 υποομάδες. Στην ομάδα 1 αξιολογήθηκαν 10 ασθενείς (6 άρρενες και 4 θήλεις), ηλικίας 0-2 χρο- νών στην οξεία φάση της νόσου. Στην ομάδα 2, η οποία περιελάμβανε ενήλικες με οξεία ΑΔ (15 άρρενες και 6 θήλεις), η μέση ηλικία ήταν 35.66± 5.73 έτη και στην ομάδα 3 κατατάχθηκαν 12 ασθενείς (8 άρρενες και 4 θήλεις), ηλικίας μεγαλύτερης των 3 ετών (μ.ό.13,08±2,21 έτη), οι οποίοι βρίσκονταν στη χρόνια φάση της νόσου. Επίσης μελετήθηκαν 10 υγιείς-μάρτυρες (6 άρρενες και 4 θήλεις), που η ηλικία τους (μ.ό.=31±1.68 έτη) δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά από την ομάδα 2 και οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα 4. Από τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της μελέτης προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 1) επιβεβαιώνεται ότι η IgE σφαιρίνη σχετίζεται άμεσα με τη βαρύτητα της ατοπικής δερματίτιδας, 2) υπάρχουν ενδείξεις ότι σε μικρές ηλικίες <2 ετών η ΑΔ αποτελεί και Th0 τύπου αντίδραση στην οξεία φάση της νόσου (τα Τh0 είναι λιγότερο διαφοροποιημένα βοηθητικά λεμφοκύτταρα και παράγουν και IL-4 και IFN-γ)223, 3) ότι τα επίπεδα των κυτταροκινών στον ορό είναι μειωμένα στους ασθενείς με οξεία ατοπική δερματίτιδα σε σχέση με τους υγιείς-μάρτυρες και 4) ότι ο TNF έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της ατοπικής δερματίτιδας, όσον αφορά την φλεγμονή στο δέρμα, όπως αξιολογείται από τη θετική του συσχέτιση με το δείκτη βαρύτητας της νόσου και την ολική ΙgE σφαιρίνη, αλλά και από τη μεγαλύτερη επίδραση που ασκεί στον καθορισμό του SCORAD από τις υπόλοιπες κυτταροκίνες, την IgE και τον αριθμό των εωσινοφίλων και επομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βιοχημικός δείκτης βαρύτητας της ατοπικής δερματίτιδας
Objectives: In this study we investigated serum levels of several cytokines of both Th1 and Th2 type (IL-4, IL-6, IL-2, IL-10, IFN-γ and tumour necrosis factor, TNF) in patients with AD in order to assess the possible relationship between such cytokines and the disease severity of AD (SCORAD index) by using flow cytometry on unseparated whole blood, and to clarify the discrepancy between cytokine production results from previous studies. Methods: The patient group included 43 patients (25 males, 18 females) with atopic dermatitis, who visited our Hospital between January 2007 and December 2007and was divided in 3 subgroups. In group 1, adults with acute AD (15 male and 6 female) the mean age was 35.66± 5.73 years. In group 2: 10 patients 0-2 years of old in acute phase (6 men and 4 women) and in group 3: 12 patients more than 3 years of old in chronic phase of AD (8 men 4 women). The control group 4 included 10 non-atopic healthy adults (6 men and 4 female) was aged match with group 1 (mean 31±1.68 years). Results: The mean severity of group 1, which was our target group, estimated according the SCORAD index was 47.3±3.59 (min18-max 68.5). The values of SCORAD index in group 2 and group 3 were 31.15±2.66 and 19.70±1.85 respectively. The level of total serum IgE in group 1 patients, was ranged between 45.72 and 1001 IU/mL (mean=254.88±69.62), while in the healthy non-atopic control group was between 62.10-96.20 IU/mL (mean=80.39±3.29). There was a significant correlation between the severity score of atopic dermatitis and the level of total serum IgE (n=21, r =0.59, p<0.005). The level of eosinophil were significantly increased in group 1 (mean 0.51*103/uL) compared with controls (mean 0.21*103/uL). The flow cytometric detection of cytokines showed that the production of IL-4, IL-6 IL-10 and IFN-γ were significantly decreased (IL-4 p=0.024, IL-10 p=0.012, IL-6 p=0.002, IFN-γ p=0.0001) in patients with acute atopic dermatitis compared with healthy controls. There was no statistical difference in the levels of IL-2 and TNF. From statistical analysis there was no correlation between either IFN-γ or IL-4 and the severity of the disease. On the contrary, we found that the co-efficient variation of SCORAD index depends on TNF at a higher percentage (29,92%) than IgE (21.25%) and eosinophil (22%). Another important result was that there was a positive relation between TNF and the SCORAD index and also the level of IgE. Conclusions: These data strongly suggest that serum IgE levels seem to correlate with the degree of eczema. Also our results provide evidence that serum cytokines are downregulated and that TNF has a potential role in the pathogenesis of AD, with regard to skin inflammation, as assessed by the positive correlation with AD severity

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Παθήσεις δέρματος
SCORAD
Cytokines
Κυτταροκίνες
Atopic dermatitis
Skin diseases
Ατοπική δερματίτιδα
Serum IgE
IgE σφαιρίνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-07-17T06:29:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.