The influence of calcitonin on the articular cartilage of the knee: (experimental work on rabbits0

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Η επίδραση της καλσιτονίνης στον αρθρικό χόνδρο της κατά γόνυ αρθρώσεως: (πειραματική εργασία σε κονίκλους)
The influence of calcitonin on the articular cartilage of the knee: (experimental work on rabbits0

Κύρκος, Μαργαρίτης Ι.

Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της καλσιτονίνης στον αρθρικό χόνδρο του γόνατος κονίκλων, στα οποία δημιουργήθηκε πειραματικά οστεοαρθρίτιδα. Δέκα οκτώ, σκελετικά ώριμοι, θηλυκοί λευκοί κόνικλοι Νέας Ζηλανδίας, μέσης ηλικίας ενός έτους και μέσου σωματικού βάρους πέντε kgr +_500 gr) απετέλεσαν το υλικό της μελέτης. Όλα τα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε εγχειρητική δημιουργία αστάθειας του δεξιού γόνατος με διατομή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, έσω μηνισκεκτομή και ημιδιατομή του έσω πλάγιου συνδέσμου, με σκοπό τη δημιουργία οστεοαρθρίτιδας. Τα πειραματόζωα χωρίσθηκαν ισάριθμα σε δύο ομάδες, την Α και τη Β. Από την 7η μετεγχειρητική ημέρα και μέχρι τη θυσία τους χορηγούνταν, ενδομυϊκά ανά 24ωρο στα πειραματόζωα της ομάδας Α 10 IU συνθετικής καλσιτονίνης σολωμού και στα ζώα της ομάδας Β ίση ποσότητα φυσιολογικού ορού. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, γινόταν θυσία τριών πειραματοζώων από κάθε ομάδα ανά μήνα μετά την έναρξη χορήγησης καλσιτονίνης και φυσιολογικού ορού αντίστοιχα, με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της φαρμακευτικής αυτής ουσίας στα διάφορα στάδια εξέλιξης της οστεοαρθρίτιδας. Τη θυσία κάθε πειραματοζώου ακολουθούσε απεικονιστικός έλεγχος των γονάτων του με απλή ακτινογραφία και με αξονική και μαγνητική τομογραφία. Στη συνέχεια γινόταν αφαίρεση όλων των μαλακών μορίων του δεξιού γόνατος, ώστε να είναι εμφανείς οι αρθρικές επιφάνειες των μηριαίων και των κνημιαίων κονδύλων, οι οποίες και φωτογραφίζονταν κατακόρυφα από απόσταση 10 cm με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Ακολούθως, οι εικόνες αυτές υποβάλονταν σε ψηφιακή ηλεκτρονική επεξεργασία για την εκτίμηση του ακριβούς ποσοστού της αρθρικής επιφάνειας με ΟΑ αλλοιώσεις. Τέλος, η μελέτη των παρασκευασμάτων ολοκληρωνόταν με την ιστολογική εξέταση τους. Από τη μελέτη και τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει σημαντική διαφορά στη βαρύτητα των ΟΑ αλλοιώσεων τόσο των μηριαίων, όσο και των κνημιαίων κονδύλων, ιδιαίτερα ως προς το στάδιο (έκταση βλάβης) και ως προς την ιστολογική τους εικόνα. Όλα τα παραπάνω ευρήματα ήταν ιδιαίτερα σαφή στα πειραματόζωα τα οποία θυσιάσθηκαν στα αρχικά στάδια (1ο και 2ο μήνα). Θα πρέπει όμως να εκφρασθούν επιφυλάξεις για την απώτερη επωφελή δράση της καλσιτονίνης, διότι στα πειραματόζωα και των δύο ομάδων οι αλλοιώσεις ήταν παρόμοιες (διαφορά μη στατιστικώς σημαντική) τον 3ο μήνα της επιβίωσής τους. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η καλσιτονίνη έδρασε χονδροπροστατευτικά στα πειραματόζωα που χορηγήθηκε, συμβάλλοντας στην καθυστέρηση της εξέλιξης των ΟΑ αλλοιώσεων. Δεδομένης της αναμφισβήτητης ασφάλειας της καλσιτονίνης, φαίνεται ότι η έγκαιρη χορήγησή της και σε ανθρώπους για τον ίδιο σκοπό, αποτελεί μια πολύ ελπιδοφόρα θεραπευτική πρόταση, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιβράδυνση της εξέλιξης της ΟΑ. Ωστόσο, απαιτούνται προοπτικές μελέτες σε πληθυσμιακά μεγάλες ομάδες ανθρώπων για να επιβεβαιωθούν και κλινικά τα αποτελέσματα της πειραματικής αυτής εργασίας
This experimental paper studies the effect of calcitonin (which has been in use for 30 years in the treatment of osteoporosis) on the articular cartilage of rabbit knees with experimental osteoarthritis. Eighteen, skeletally mature, white, female, New Zealand rabbits, with a mean age of one (1) year and mean weight of five (5) Kgr (± 500 gr) were the material of the study. They were all subjected to an instability creating operation of the right knee (consisting of cutting the anterior cruciate ligament (ACL), medial meniscectomy and partial cutting of the medial collateral ligament) so that osteoarthritis will appear. The rabbits were divided into two groups (A and B) each of which contained nine (9) rabbits. Beginning from the 9th postoperative day and until their sacrifice they received daily 10 IU of synthetic calcitonin intramuscularly (group A) or equal amount of saline (placebo) (group B). According to the protocol, one month after the initiation of administration of calcitonin and each month, three rabbits from each group were sacrificed in order to assess the effect of calcitonin on the different stages of osteoarthritis, beginning from the early stages (1 month postoperatively) to the late ones (3 months postoperatively). Every animal’s sacrifice was followed by a complete radiological assessment of its knees by x-ray, CT and MRI scan. All the soft tissues around the right knee joint were then excised, so that the articular surfaces of both the femoral and tibial condyles were obvious, and photographed, vertically, from a distance of 10 cm with a digital camera. These images were then processed in order to calculate the exact percentage of the articular surface that showed osteoarthritic erosions. Finally, the specimens were subjected to a histological examination. From the assessment, evaluation and statistical analysis of the results, a significant difference appeared between the two groups, in the severity of the OA erosions both in the femoral and tibial condyles and in the stage of the OA (area of osteoarthritic erosions), as well as in the histological specimens, especially in the tibial condyles. All the above were especially clear in the specimens of the early stages of osteoarthritis (animals sacrificed in the first and second month postoperatively). However we should be precautious regarding the long term inhibiting effects of calcitonin on osteoarthritis, since the differences between the two groups in the third post operative month were not statistically important. We can therefore conclude that calcitonin acted chondroprotectively, contributing in the delay of the development of the osteoarthritic changes. Given the undoubted safety of calcitonin as a drug, it seems that its early administration in humans may contribute significantly to delaying the progression of OA. Large scale, prospective clinical studies are recommended in order to clinically confirm the results of this experimental paper

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πειραματική οστεοαρθρίτιδα
Οστεοαρθρίτιδα γόνατος
Καλσιτονίνη, Θεραπευτική χρήση
Οστεοαρθρίτιδα
Knee, Diseases
Experimental osteoarthritis
Γόνατο, Ασθένειες
Osteoarthritis of the knee
Osteoarthritis
Calcitonin, Therapeutic use

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-07-17T08:53:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)