Προτυποποίηση των χαρτών της ηλεκτρικής δραστηριότητας του μυοκαρδίου που προκύπτουν από πολλαπλά ηλεκτρόδια με τη βοήθεια μικροανατομικών δεδομένων και της μαγνητικής τομογραφίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Modeling of myocardial activity body surface potential maps using histology and magnetic resonance imaging
Προτυποποίηση των χαρτών της ηλεκτρικής δραστηριότητας του μυοκαρδίου που προκύπτουν από πολλαπλά ηλεκτρόδια με τη βοήθεια μικροανατομικών δεδομένων και της μαγνητικής τομογραφίας

Θεοφιλογιαννάκος, Ευστράτιος Κ.

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε ο έλεγχος της επίδρασης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών θώρακα και καρδιάς καθώς και η σημασία της ανισοτροπίας τους στα ηλεκτρικά δυναμικά που καταγράφονται στο επίπεδο του θώρακα. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, η οποία αντιστοιχεί ουσιαστικά στην προσέγγιση του ευθέως προβλήματος της ηλεκτροκαρδιογραφίας, δημιουργήθηκαν ρεαλιστικά και λεπτομερή μοντέλα της ανθρώπινης καρδιάς και του θωρακικού κλωβού. Αναλυτικότερα, δημιουργήσαμε ένα τρισδιάστατο πρότυπο της διεύθυνσης των μυοκαρδιακών ινών με την επεξεργασία δύο νεκροτομικών παρασκευασμάτων, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε στην προτυποποίηση και πλεγματοποίηση των νεκροτομικών καρδιών. Χρησιμοποιώντας ειδικό software πλεγματοποιήσαμε τους θωρακικούς κλωβούς δύο ασθενών με σημαντική διαφορά στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά τους και λάβαμε υψηλής ποιότητας τετραεδρικά πλέγματα. Κατόπιν προχωρήσαμε στην ενοποίηση των πλεγμάτων των δύο θωρακικών κλωβών με αυτό της νεκροτομικής καρδιάς (με τη βοήθεια ειδικού software), δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα μοντέλο έτοιμο για ηλεκτροκαρδιολογικές προσομοιώσεις. Εν συνεχεία προχωρήσαμε στην πρόβλεψη των δυναμικών στην επιφάνεια του θωρακικού κλωβού ελέγχοντας τις μεταβολές των υπολογιζόμενων δυναμικών που προκύπτουν από τη μετατόπιση και τη στροφή της καρδιάς μέσα στο θώρακα. Τέλος ελέγξαμε τις διαφορές των διαγραμμάτων των ισοσταθμικών περιοχών στην επιφάνεια των δύο θωράκων, ενεργοποιώντας την ίδια καρδιά
The present thesis examines the influence of thorax and cardiac geometry along with torso tissue anisotropy on the body surface electrical potentials. This effort corresponds, in effect, with a solution of the forward problem of electrocardiography based on extremely detailed, realistic cardiac and torso models. We created a 3D cardiac fiber orientation model, using two cadaveric hearts, and then we used this model to calculate a hypothetical cadaveric heart mesh. Furthermore, using custom built software we processed the torsos from two patients with significance somatometric differences among them, creating corresponding tetrahedral meshes. Finally, we intergraded the cadaveric heart mesh with each thorax, creating appropriate models for electrocardiographic simulations. We carried out simulations of body surface cardiac potential contour plots including simulations of the electrical potential changes that result from heart rotations and shifts within thorax as well as simulations of contour plot differences that would be generated by the same heart had it been part of the two different torsos

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Body surface potential maps
Καρδιά, Φυσιολογία
Ευθύ πρόβλημα της ηλεκτροκαρδιογραφίας
Heart, Physiology
Myocardial fiber orientation model
Χάρτες δυναμικών στην επιφάνεια του θώρακα
Βιοϊατρικές προσομοιώσεις
Μαγνητική τομογραφία
Μοντέλο διεύθυνσης μυοκαρδιακών ινών
Magnetic resonance imaging
Μυοκάρδιο, Φυσιολογία
Biomedical simulations
Myocardium, Physiology
Forward problem of electrocardiography

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-07-21T06:52:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)