Η πρόγνωση των γνωσιακών διαταραχών μετά από καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή δια του διεγχειρητικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Intraoperative monitoring of cerebral function as prognostic determinant of postoperative cognitive decline after carotid endarterectomy
Η πρόγνωση των γνωσιακών διαταραχών μετά από καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή δια του διεγχειρητικού

Παπαδόπουλος, Αντώνιος Χρ.

Σκοπός: Η διερεύνηση των μεθόδων διεγχειρητικού ελέγχου της εγκεφαλικής λειτουργίας στην πρόγνωση της εμφάνισης γνωσιακών διαταραχών κατά την έκβαση 3 μήνες μετεγχειρητικά, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη επέμβαση καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής (ΚΕΑ) υπό γενική αναισθησία. Μέθοδος: Συμπεριλήφθηκαν 22 ασθενείς (16 άντρες και 6 γυναίκες, ηλικίας 68,2±5,7 ετών, κατάταξης κατά ASA-PS 2-3). Διερευνήθηκαν παράμετροι αιμοδυναμικοί (HR, MAP, CO, CI, SV, SVI), εγκεφαλικής οξυγόνωσης (PjvO2, PjvCO2, pHjv, SjvO2), εγκεφαλικής ισχαιμίας (LOI, A-jvDO2, O2ERbr, artS100b, jvS100b). Η γνωσιακή λειτουργία εκτιμήθηκε με 5 νευροψυχολογικές δοκιμασίες, ήτοι οπτικο-νοητική ιχνηλάτηση (ΤΜΤ-Α και ΤΜΤ-Β), λεκτική ευχέρεια (VFT), ταχύτητα λεπτών κινήσεων (FTT) και μνημονική κλίμακα του Wechsler (WMS), προεγχειρητικά και 3 μήνες μετεγχειρητικά (έκβαση). Οι ασθενείς που στην έκβαση παρουσίασαν επιδείνωση κατά ≥25% σε μία τουλάχιστον νευροψυχολογική δοκιμασία, σε σχέση με την προεγχειρητική τους επίδοση, θεωρήθηκε πως εμφάνισαν γνωσιακές διαταραχές. Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Η ΚΕΑ επέφερε σημαντικές μεταβολές στην εγκεφαλική άρδευση, οι οποίες δεν έγιναν ανεκτές από το σύνολο των ασθενών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση γνωσιακών διαταραχών στο 40,9% των ασθενών μετεγχειρητικά. Ο διεγχειρητικός έλεγχος των PjvO2, SjvO2, artS100b και O2ERbr έχει ισχυρή προγνωστική ισχύ στην πρόβλεψη των ασθενών που θα εκδηλώσουν γνωσιακές διαταραχές κατά την έκβαση 3 μήνες μετεγχειρητικά.
Aim of the study: To evaluate multimodal intraoperative monitoring of cerebral function (cerebral oxygenation indices and biochemical markers of cerebral ischemia and injury) as prognostic determinant of postoperative cognitive decline (POCD) in patients undergoing carotid endarterectomy (CEA) under general anesthesia. Methods: We enrolled, 22 patients (16 male and 6 female, aged 68,2±5,7 years, ASA-PS 2-3). We evaluated parameters hemodynamic (HR, MAP, CO, CI, SV, SVI), of cerebral oxygenation (PjvO2, PjvCO2, pHjv, SjvO2) and of cerebral ischemia (LOI, A-jvDO2, O2ERbr, artS100b, jvS100b). Patients were assessed by a neuropsychological test battery consisting of Trail Making test (A and B), Verbal Fluency test (VFT), Finger Tapping test (FTT) and Wechsler Memory Scale (WMS), preoperatively and 3 months postoperatively to assess their cognitive outcome. Patients with deterioration of ≥25% on at least one neuropsychological test, compared to preoperative value, were considered as presenting POCD. Results - Conclusions: Out of 22 patients, 9 (40,9%) had postoperative cognitive dysfunction, while the remaining 13 patients (59,1%) didn’t have. In our study, CEA evoked significant changes to cerebral perfusion. In most of the cases, these changes were similar for all patients, except for artS100b which revealed persistent elevation only in patients with POCD. Among intraoperative monitoring methods used in our study, multivariate analysis identified artS100b, PjvO2, SjvO2 and O2ERbr as the most powerful determinants of postoperative cognitive decline.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Καρωτίδα, Χειρουργική
Εγκεφαλική λειτουργία
Prognosis
Μετεγχειρητικές γνωσιακές διαταραχές
Carotid Artery Surgery
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
Carotid artery, Surgery
Cognition disorders
Sloob
Γνωστική νευροεπιστήμη
Εκβαση
Cognitive neuroscience
Outcome
Γενική αναισθησία
Πρόγνωση
Γνωστικές διαταραχές
Postoperative cognitive decline
Monitoring

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-07-23T09:55:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.