Ο γάμος και το διαζύγιο στο ισλαμικό δίκαιο. Ζητήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Islamic law of marriage and divorce. Problems in the context of European public order
Ο γάμος και το διαζύγιο στο ισλαμικό δίκαιο. Ζητήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης

Τζιανουδάκη, Νικολέτα Λεωνίδα

The present essay has the target to present the basic principles of Islamic family law which concerns marriage and divorce in contemporary Islamic legislation. The legal type of the marriage contract, formal and substantive validity preconditions, absolute and temporary marriage impediments, types and preconditions of divorce are some of the subjects dealt with, emphasis given in the two, unknown in European legal science, institutions of polygamy and repudiation. Furthermore, the application of Islamic family law in the legal system of European countries, through the conflict rules of private international law, or the recognition of real situations created under that law, are possible to contrast with European public policy. The definition and comparison of the latter term to others, similar to it, is the second target set by the present essay which concludes with the presentation of a new term, that of the European public policy in family law, and a rough sketch of the possible solutions to the problems of awarding real justice, arisen by the close contact of Islamic and European law.
Η παρούσα εργασία έχει ως πρώτο στόχο να καταδείξει τις κυριότερες πτυχές του ισλαμικού οικογενειακού δικαίου που αφορούν στο γάμο και στο διαζύγιο μέσα από τις σύγχρονες κωδικοποιήσεις δικαίου που έχουν λάβει χώρα στα ισλαμικά κράτη. Αναλύεται η νομική φύση του γαμικού συμφώνου, οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις αυτού, τα απόλυτα και τα σχετικά κωλύματα γάμου, οι μορφές και οι προϋποθέσεις διαζυγίου, με έμφαση στους δύο άγνωστους στο δυτικό νομικό πολιτισμό θεσμούς, της πολυγαμίας και της αποπομπής. Στη συνέχεια αναλύεται η, βάσει των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δυνατότητα εφαρμογής του ισλαμικού δικαίου εντός των ευρωπαϊκών κρατών, η δυνατότητα αναγνώρισης σε αυτά νομικών καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί σε ισλαμικές χώρες ενώ έμφαση δίνεται στην πρόσκρουση ορισμένων κλασικών επιταγών του ισλαμικού δικαίου στην ευρωπαϊκή δημόσια τάξη. Η οριοθέτηση της παραπάνω έννοιας και η διάκρισή της από άλλες συναφείς, όπως και η διερεύνηση του περιεχομένου της σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο, αποτελούν και το δεύτερο στόχο της εργασίας. Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης οικογενειακού δικαίου και την παράθεση μιας σύντομης παρουσίασης των μεθόδων βάσει των οποίων μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ουσιαστικής απονομής δικαιοσύνης που ανακύπτουν από τη σύμπραξη ισλαμικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ισλαμικό δίκαιο
Redudication
European public order
Ευρωπαϊκή δημόσια τάξη
Polygamy
Islamic law
Recognition of polygamous marriages
Αποπομπή
Αναγνώριση πολυγαμικών γάμων
Πολυγαμία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-07-30T08:19:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)