Επίδραση παραγόντων στην παραγωγικότητα και το βαθμό απόδοσης μηχανημάτων κατεργασίας του εδάφους, λίπανσης και συγκομιδής χόρτου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Factors effecting capacity and field efficiency of cultivating, fertiliziting and grass harvesting machines
Επίδραση παραγόντων στην παραγωγικότητα και το βαθμό απόδοσης μηχανημάτων κατεργασίας του εδάφους, λίπανσης και συγκομιδής χόρτου

Κοτσακιώτη, Χαρίκλεια Κωνσταντίνου

The hand grip strength is an objective indicator of the hands functional ability or even the entire body. A wide range of differences has been observed in previous studies regarding hand grip strength between the two hands. The purpose of this research was to study how handedness, age and sex, effect the differences in hand grip strength between the two hands. The sample constituted of 200 individuals (men and women), of which the 100 had powerful right hand dominance and the other 100, aged 7-75 years had powerful left hand dominance. A three-way ANOVA documented an important effect of handedness on the difference of hand grip strength between the two hands with the right-handed individuals showing greater differences than the left-handed individuals, F1,198 = 9.421, p = 0.002. The men had greater differences in the hand grip strength between the two hands, compared to women, F1,198 = 4.758, p=0.030. The age had an important effect on the difference of hand grip strength between the two hands, F4,195 = 9.350, p<0.001, ages 31-60 showing the greater differences. It was also found that there exists an interaction between handedness, sex and age in the difference of hand grip strength between the two hands, F4,180 = 3.250 and p=0.013. The results showed that individuals with powerful handedness present important differences in the maximum hand grip strength between the two hands and the range of differences is affected by handedness, sex and age, which should be taken under serious consideration in the planning of similar studies.
Σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. με εγκατεστημένη καλλιέργεια μηδικής πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες κοπής, ανάδευσης, δεματοποίησης και φόρτωσης των δεμάτων. Οι εργασίες καταγράφηκαν μέσω συστήματος GPS. Με ανάλυση των δεδομένων της καταγραφής υπολογίστηκαν οι ενεργοί και νεκροί χρόνοι με σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού απόδοσης των μηχανημάτων στον αγρό. Ο βαθμός απόδοσης αριθμού μεταχειρίσεων και επαναλήψεων αυτών, κυμάνθηκε από 50,3% έως 85,3% για την κοπή, 84,5% έως 86,75% για την ανάδευση, ενώ για τη δεματοποίηση και τη φόρτωση είναι 87,8% και 86,9% αντίστοιχα. Ακολούθησε ομοίως σε άλλο αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος, κατεργασία του εδάφους με δισκοσβάρνα όπου οι μέσες τιμές των βαθμών απόδοσης των μεταχειρίσεων, στο σύνολο των επαναλήψεων, κυμάνθηκαν από 77,13% έως 91,13%. Επίσης πραγματοποιήθηκε επιφανειακή λίπανση με λιπασματοδιανομέα, αφού πρώτα διενεργήθηκε πείραμα που αφορούσε στη διερεύνηση και τον υπολογισμό της ομοιομορφίας διασποράς του λιπάσματος στο έδαφος. Στην συγκεκριμένη εργασία στο σύνολο των μεταχειρίσεων που πραγματοποιήθηκαν ο βαθμός απόδοσης κυμάνθηκε από 49,83% έως 53,5%. Οι τιμές που προέκυψαν αντιπροσωπεύουν τις εργασίες αυτές, στις επικρατούσες ελληνικές συνθήκες εκμηχάνισης. Τέλος υπολογίστηκε το πλατος που απαιτείται, στο κεφαλάρι, για το κάθε μηχάνημα χωριστά που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της δισκοσβάρνας έγινε πειραματική διερεύνηση και αποτύπωση της συμπεριφοράς του μηχανήματος και του χρόνου που απαιτείται για τις στροφές στο κεφαλάρι.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Field efficiency
Μηχανήματα λίπανσης
Grass harvesting machines
Μηχανήματα κατεργασίας εδάφους
Cultivating machines
Βαθμός απόδοσης
Capacity
Fertilizing machines
Παραγωγικότητα
Μηχανήματα συγκομιδής χόρτου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-07-31T06:40:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.