The loan of securities [mainly stocks] and its collateral

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το δάνειο τίτλων [κυρίως μετοχών] και η εξασφάλισή τους
The loan of securities [mainly stocks] and its collateral

Καζιάνη, Θεοδώρα Σπ.

H διατριβή πραγματεύεται τη συναλλαγή του δανείου με αντικείμενο τίτλους-επενδυσιακές αξίες, και με έμφαση στις μετοχές, καθώς και την ασφάλεια που παρέχεται για την κάλυψη των υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Η ανάλυση περιλαμβάνει την ιστορική προέλευση και εξέλιξη της συναλλαγής, την οικονομική της λειτουργία η οποία συναρτάται με τις ανοικτές πωλήσεις και την νομική της αντιμετώπιση . Στο πλαίσιο αυτό, το δάνειο τίτλων συγκρίνεται και με συναφείς συναλλαγές, όπως τα repos και ερευνώνται οι ρυθμισμένες μορφές δανεισμού τίτλων στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η σύμβαση εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του ημεδαπού δικαίου που τυγχάνουν εφαρμογής, τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τη Διεθνή Σύμβαση Πλαίσιο για τα δάνεια τίτλων (GMSLA). Αναλύεται λεπτομερώς η κατάρτιση, η εκτέλεσή της και οι υποχρεώσεις των άμεσα συμβαλλομένων, καθώς και της Ε.Π.Ε.Υ. που συμβάλλεται ως αντιπρόσωπος έναντι του πελάτη της, ως επίσης και η ανώμαλη εξέλιξη της. Ερευνώνται οι τρόποι εξασφάλισης του δανείου και ιδίως η παροχή τίτλων με εμπράγματη ασφάλεια ή καταπιστευτική μεταβίβαση καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο με ανάλυση των νεότερων ευρωπαϊκών και διεθνών ρυθμίσεων για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Περαιτέρω, εντοπίζονται οι εφαρμοστέες διατάξεις του ημεδαπού δικαίου των ανωνύμων εταιριών και εποπτείας της κεφαλαιαγοράς. Η μελέτη καταδεικνύει ότι τα δάνεια τίτλων, παρά την πολυπλοκότητά τους, αποτελούν επωφελείς συναλλαγές και ότι είναι αναγκαία η διεύρυνση της δυνατότητας κατάρτισής τους για την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των σχετιζόμενων κινδύνων
The subject of this thesis is the loan of investment securities, mainly stocks, and its collateral. The transaction is examined regarding its historical background, financial significance which is closely related to short- sales and legal aspects. In this context the loan is compared with similar transactions, as repos and regulated forms of securities lending in the Greek capital market. The loan agreement is reviewed in the light of Greek civil law, European legislation on investment services and specific provisions of the Global Master Securities Lending Agreement. The execution and performance of the agreement are analyzed in detail including the obligations of the parties as well as the ones of an investment institution towards its client. The thesis also deals with the forms of collateral especially the provision of other securities, either by their outright transfer or by granting a security interest in them, the conflicts of laws in the related matters and the recent European directives and international conventions concerning financial collateral . Furthermore it examines the application of the Greek company law and the regulations of the capital market

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Securities lending, Greece
Εμπράγματη ασφάλεια
Καταπιστευτική μεταβίβαση
Investment services
Ανοικτές πωλήσεις
Stock lending
Financial collateral
Δανεισμός τίτλων, Ελλάδα
Επενδυτικές υπηρεσίες
Δάνειο τίτλων
Security interest
Μετοχές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-08-24T06:52:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.