Συμβολή στο πρόβλημα της κατανομής υποστηρικτικών μονάδων της δομικής βιομηχανίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Contribution to location-allocation problem of supply chain units to the structural undustry section
Συμβολή στο πρόβλημα της κατανομής υποστηρικτικών μονάδων της δομικής βιομηχανίας

Φυλάκης, Περικλής Ι.

Το πρόβλημα της χωροθέτησης και κατανομής στον τομέα της βαριάς δομικής βιομηχανίας, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του στρατηγικού προγραμματισμού στο τομέα των επιχειρήσεων που αφορά τις δομικές κατασκευές. Η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού εργαλείου για το πρόβλημα αυτό, για στελέχη επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα είναι το ζητούμενο. Η παραγωγή με υπερωριακή απασχόληση στον τομέα των δομικών έργων, είναι συνηθισμένη και μάλλον επιβεβλημένη για την εγκατάσταση μονάδων με τη μικρότερη δυνατή δυναμικότητα. Στην παρούσα διατριβή κατεβλήθη προσπάθεια για την επίλυση αυτού του προβλήματος κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας
The facility location-allocation problem in the sector of heavy structural industry, constitutes an important part of strategic planning in the field of enterprises dealing with the constructional sector. Existence of a supporting tool in the decision making for the above mentioned problem, constitutes an inquiry for the managers of this area. Use of overtime employment in the structural projects production is usual and rather imposed for units installation with smaller possible capacity. Here an effort was made for the most optimal solution problem using this ability

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Χωροθέτηση
Εργοστάσια, Χωροθέτηση
Δομική βιομηχανία
Factories, Location
Allocation
Βιομηχανική μονάδα
Structural industry
Overtime employment
Κατανομή
Facility
Υπερωριακή απασχόληση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-08-25T09:03:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.