Ενσωμάτωση μη-γραμμικών μοντέλων ιξώδους τύρβης και μοντέλων τάσεων Reynolds σε επιλύτη τρισδιάστατων ασυμπίεστων και συμπιεστών ροών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Incorporation of non-linear eddy viscosity models and Reynolds stress models in a solver for three dimensional incompressible and compressible flows
Ενσωμάτωση μη-γραμμικών μοντέλων ιξώδους τύρβης και μοντέλων τάσεων Reynolds σε επιλύτη τρισδιάστατων ασυμπίεστων και συμπιεστών ροών

Βλαχοστέργιος, Ζήνων Γ.

In this PhD thesis new advanced turbulence models, non-linear eddy viscosity models (NLEVM) and Reynolds stress transport models (RSM), are analyzed and incorporated in a new parallel solver for three dimensional flows. Furthermore, a new non-linear eddy viscosity model is derived and developed which is dedicated to transition flows. The effects of compressibility are also taken into account in order to make the solver and all turbulence models capable of computing compressible transonic flows. Finally, an application of a complex three dimensional flow is presented which concerns the flow development and the vortex breakdown control on the suction surface of a Delta wing the use of jet-flaps
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται η ανάπτυξη και ενσωμάτωση εξελιγμένων μοντέλων τύρβης (EVM και ΡΣΜ) σε έναν τρισδιάστατο παραλληλοποιημένο επιλυτή ροής. Τα πολύπλοκα φαινόμενα της στοχαστικής διακύμανσης των μεγεθών της ροής μοντελοποιούνται με τα ανπτυσσόμενα μοντέλα τύρβης, πυ είνια χαμηλού αριθμού Reynolds (EVM και RSM), ενώ γίνεται έλεγχος της αξιοπιστίας τους και άμεση σύγκριση των προς επίλυση μεταβλητών με διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα σε πολυσύνθετες ροές. Παράλληλα, εξέγεται ένα μη-γραμμικό μοντέλο ιξώδους τύρβης που βασίζεται σε βασικές αρχές μοντελοποίησης κυρίως για μεταβατικές ροές. Επίσης, ενσωματώνεται με κατάλληλες μεθοδολογίες και η μεταβολή της πυκνότητας ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του επιλυτή και στην περιοχή των συμπιεστών ροών. Τέλος, παρουσιάζεται μια εφαρμογή που εξετάζει την ανάπτυξη του πεδίου ροής και τον έλεγχο της αποδόμησης των δινών στην επιφάνεια μιας πτέρυγας Δέλτα με έγχυση ρευστού στην ακμή φυγής

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Reynolds stress
Τυρβώδεις ροές_μετάβαση
Τάσεις Reynolds
Turbulence
Διηχητικές ροές
Πτέρυγες Δέλτα
Delta wings
Τύρβη
Eddy viscosity
Ιξώδες της τύρβης
Transonic flows

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-08-25T11:18:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)