Η αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της Νέας Ελληνικής γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Assessing writing essays of students learning greek as a second language in Greek education
Η αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της Νέας Ελληνικής γλώσσας

Ηλιοπούλου, Κωνσταντίνα Α.

Στόχος της διατριβής είναι να προταθεί ένα μοντέλο αξιολόγησης γραπτού λόγου των αλλόγλωσσων μαθητών της β'/βάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής που θα σέβεται τις γλωσσικές ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη έρευνα κατά την οποία εξετάστηκαν εκθέσεις Α.Ο. και Φ.Ο. μαθητών του Γυμνασίου, καταγράφηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν τα λάθη τους, βαθμολογήθηκαν με βάση το ισχύον και το προτεινόμενο μοντέλο. Η στατιστική μελέτη των βαθμολογιών κατέδειξε ότι το προτεινόμενο μοντέλο αξιολογεί σε πιο αντικειμενική, έγκυρη και αξιόπιστη βάση τους αλλόγλωσσους.
The present phd aims at assessing the students learning greek as a second language on a more subjective basis. Essays of the above students and greek students as well were assessed according to a certain model. According to the results the foreign students have a lot of difficulties learning greek even 5 years after they learn greek, make in any category more errors than the greek students. The proposed model is in any case more reliable, subjective and valid than the existing one in Greek secondary education.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Κριτήρια βαρύτητας λαθών
Αξιολόγηση
Μοντέλα αξιολόγησης γραπτού λόγου
Γραπτές γλωσσικές δοκιμασίες
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Τεστ ικανότητας
Error gravity
Assessment
Multilingual students
Σχολικό εγχειρίδιο "Ν.Ε. Γλώσσας"
Students, Foreign, Rating of
Greek language, Modern, Ability testing
Errors
Writing assessment models
Αλλόγλωσσοι μαθητές
Μαθητές, ξένοι, Αξιολόγησή των
Writing essays

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-08-27T09:32:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.