Construction standards and optimize complex materials

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση συνθέτων υλικών
Construction standards and optimize complex materials

Αθανασιάδης, Χαράλαμπος Αλεξίου

In this work the first part is a reference to energy and its forms, laws and conservation of the measure. Then describes the flow of energy in ecosystems. Then referring to non-renewable and renewable sources of energy and natural resources. Following is a Chronology of energy sources and presents the results of the use of non-renewable energy sources, that they harm the environment and why it is ultimately necessary to use alternative energy sources. Then described renewable energy and specifically wind energy, geothermal energy, biomass and small hydroelectric plants. Wind energy are described in detail. So after the general for wind power and the historical evolution of the technology described wind turbines, how they operate, what types are classified, how it is fitting and what is the trend. Finally referring to the use of wind power and what are the myths and realities that exist for it. The second part refers to smart materials. After the quotation say a few words about the piezoelectricity and properties and is a chronology of field dependent fluids. Then describe the electro-rheostatic(ERF) and magneto-rheostatic (MRF) fluids and the public mechanical model (Bingham). Further analysis is the application of magneto-rheostatic fluids as recommendations for the selection, assessment of lifetime, their compatibility with other materials and compared their properties in their basic fluid. Then referring to the applications of electro-rheostatic and magneto-rheostatic fluids and in particular for magneto-rheostatics posts, for magneto-rheostatics and electro-rheostatics clutches, dampers for large-scale, for touch systems (Haptic Systems), for digital cameras, for the seat mounts trucks, for washing machines and for the articulation additive. Finally referring to the challenges of the future. The third part refers to the experiment conducted. Following the introduction describes the construction of the wind generator, specifically the construction of fins, the base and the assembly and installation on the car. Then following the measurements with fixed fins and the conclusions arising. Then following the measurements with variable fins and finally after the description how the construction of the base with variable fins was made following the conclusions that have emerged.
Στην εργασία αυτή στο πρώτο μέρος γίνεται μια αναφορά στην ενέργεια και της μορφές της, τους νόμους διατήρησης της καθώς και στην μέτρηση της. Στην συνέχεια περιγράφεται η ροή ενέργειας στα οικοσυστήματα. Έπειτα γίνεται αναφορά για τις μη ανανεώσιμες και ανανεώσιμες πήγες ενέργειας καθώς και για τους φυσικούς της πόρους. Μετά γίνεται μια ιστορική αναδρομή των ενεργειακών πηγών και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πως αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον και γιατί τελικά είναι αναγκαία η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Στην συνέχεια περιγράφονται οι ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και συγκεκριμένα η αιολική, η γεωθερμική, η βιομάζα και οι μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες. Από αυτές περιγράφεται αναλυτικά η αιολική ενεργεία. Έτσι μετά από τα γενικά για την αιολική ενεργεία και την ιστορική της εξέλιξη περιγράφεται η τεχνολογία των ανεμογεννητριών, πως αυτές λειτουργούν, σε ποιους τύπους κατατάσσονται, πως γίνεται η τοποθέτηση τους και ποια είναι η εξέλιξη τους. Τέλος γίνεται αναφορά στην χρησιμότητα της αιολικής ενέργειας καθώς και ποιοι είναι η μύθοι και η πραγματικότητα που υπάρχουν για αυτήν.Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά για τα ευφυή υλικά. Μετά τα εισαγωγικά αναφέρουμε λίγα λόγια για τον πιεζοηλεκτρισμό και τις ιδιότητες του και γίνεται μια ιστορική αναδρομή για τα πεδιοεξαρτώμενα ρευστά. Στην συνέχεια περιγράφονται τα ηλκετρορεολογικά (ERF) και μαγνητορεολογικά ρευστά (MRF) καθώς και το κοινό μηχανικό τους μοντέλο (Bingham). Έπειτα γίνεται ανάλυση εφαρμογής των μαγνητορεολογικών ρευστών όπως συστάσεις για την επιλογή τους, εκτίμηση του χρόνου ζωής τους, την συμβατότητα τους με άλλα υλικά και την σύγκριση των ιδιοτήτων τους κατά το βασικό τους ρευστό. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις εφαρμογές των ηλεκτρορεολογικών και μαγνητορεολογικών ρευστών και συγκεκριμένα για τις μαγνητορεολογικές αναρτήσεις, για τους μαγνητορεολογικούς και ηλεκτρορεολογικούς συμπλέκτες, για τους αποσβεστήρες μεγάλης κλίμακας, για τα συστήματα αφής (Haptic Systems), για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, για τις αναρτήσεις καθισμάτων φορτηγών, για τα πλυντήρια και για το προσθετικό άρθρωσης. Τέλος γίνεται αναφορά στις προκλήσεις του μέλλοντος Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά για το πείραμα που πραγματοποιήθηκε. Μετά την εισαγωγή περιγράφεται η κατασκευή της ανεμογεννήτριας και συγκεκριμένα η κατασκευή των πτερυγίων της, της βάσης της και η συναρμολόγηση και τοποθέτηση της πάνω στο αυτοκίνητο. Έπειτα ακλουθούν οι μετρήσεις με σταθερά τα πτερύγια καθώς και τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν. Στην συνέχεια ακλουθούν οι μετρήσεις με μεταβλητά τα πτερύγια και τέλος μετά την περιγραφή στο πως έγινε η κατασκευή της βάσης των μεταβλητών πτερυγίων ακλουθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Electro-rheostatic fluids
Ενέργεια
Μαγνητορεολογικά ρευστά
Energy
Ευφυή υλικά
Wind generator
Ηλεκτρορεολογικά ρευστά
Smart materials
Ανεμογεννήτρια
Magneto-rheostatic fluids

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-08-28T12:10:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.