Ο νομιναλισμός του Locke και η κριτική του Berkeley

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Nominalism of Locke and the critical of Berkeley
Ο νομιναλισμός του Locke και η κριτική του Berkeley

Παγωνάκη, Αφροδίτη Χρήστου

Σύμφωνα με τη θεωρία του νομιναλισμού δεν υπάρχουν γενικές ή καθολικές ή αφηρημένες έννοιες, αλλά μόνο απλές , μη αντικειμενικές. Ο Λοκ υπήρξε ένας από τους εκφραστές του με σημαντικότερο έργο του το "Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση" όπου αναπτύσσει τη θεωρία των ιδεών. Η λέξη ιδέα χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάθε αντικείμενο της νόησής μας. Αμφισβητείται η θεωρία ότι υπάρχουν έμφυτες αρχές και ιδέες. Οι ιδέες προκαλούν τη γνώση με τη βοήθεια της εμπειρίας. Ο Λοκ τις κατηγοριοποιεί σε παλές και σύνθετες, ωστόσο δεν βρίσκει μια σταθερη οριοθετική γραμμή ανάμεσά τους. Ενάντια στη θεωρία των γενικών ιδεών άσκησε κριτική ο Μπέρκλευ ο οποίος θεωρεί την επινόηση των γενικών ιδεών αποτέλεσμα της ύπαρξης γλωσσικών εκφράσεων με γενική χρήση και της αντιμετώπισης των λέξεων ως ονόματα. Επίσης διαφωνεί με τον Λοκ και στον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Η δική του προσέγγιση του επιτρέπει να διατυπώσει την περίφημη, αλλά δυσερμήνευτη αρχή "esse est percipi", μέσα από τη μελέτη της οποίας συμπεραίνουμε ότι ο ιδεαλισμός του Berkeley είναι εμπειρικός. Ωστόσο δεν κατάφερε να απαλλαγεί από την παραδοσιακή έννοια της ουσίας.
According to the philosophical theory of nominalismus there are not general, universal or abstract ideas, but only siple not objective. Locke was one of its supporters. his more significant work is "Essay about human understanding", in which he describes the theory of ideas. The word idea is used in order to declare every subject of our understanding. The theory that there are innate principles and ideas is disputed. From the ideas the knowledge arises through the experience. Lock divides the ideas into simple and compound, but he doens't fined limits between them.Berkeley put criticism against the theory of the general principles. He thinks that the invention of the general ideas is a result of the existence of lingual expressions with general use and of the facing of the words as names. Also, he disagrees with Locke about the way he understands the things. His approach allows him to express the famous, but also non explainable princile "Esse est percipi". through which we conclude that the idealism of Berkeley is empiric. Nevertheless didint succeed to get away of the traditional emaning of the substance. Finally Berkeley considers God as the cause of the coming arrival of the ideas

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εμπειρικός ιδεαλισμός
Nominalismus
Theory of ideas
Νομιναλισμός
Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση
Essay about human understanding
Compound ideas
Σύνθετες ιδέες
Empiric idealism
Θεωρία των ιδεών
Απλές ιδέες
Simple ideas

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-08-28T12:19:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)