Pre feasibility study of a leisure real estate development

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Προμελέτη βιωσιμότητας ανάπτυξης παραθεριστικού οικισμού
Pre feasibility study of a leisure real estate development

Μεθενίτης, Ιωάννης Γεωργίου

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων αφορά στην προμελέτη βιωσιμότητας ενός έργου ανάπτυξης παραθεριστικού οικισμού στο νησί της Σκιάθου. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στην εργασία με αναφορά στο θέμα της ιδιωτικής πολεοδόμησης καθώς αυτή εφαρμόζεται για την ανάπτυξη του οικισμού (άρθρ. 24 Ν2508/97). Έπειτα γίνεται αναφορά στην τουριστική βιομηχανία και τη δυναμική της παραθεριστικής κατοικίας για την ελληνική οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται εν συντομία στοιχεία για την οικονομία των ακινήτων και πώς αντιμετωπίζουν διάφορες οικονομικές θεωρίες τα ακίνητα. Ακολουθεί η παρουσίαση της ανάπτυξης των ακινήτων, οι διάφοροι τύποι της και τα βήματα που αποτελούν αυτή τη δραστηριότητα. Τα παραπάνω βήματα αναλύονται περαιτέρω για την καλύτερη κατανόηση και τέλος γίνεται αναφορά στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των ακινήτων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μελέτη σκοπιμότητας (ή βιωσιμότητας) υπό την σκοπιά της ανάπτυξης των ακινήτων και η ανάδειξη της σπουδαιότητας εκπόνησης τέτοιων μελετών τουλάχιστον όταν πρόκειται για μεσαία και μεγάλα έργα. Γίνεται ανάλυση των κύριων τμημάτων που πρέπει να απαρτίζουν μία μελέτη σκοπιμότητας για τα ακίνητα, των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ευρήματά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η αναφορά στην προτεινόμενη ανάπτυξη για την έκταση στη Σκιάθο. Κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αφού εντοπιστεί το σημείο της έκτασης που θεωρείται πως πληροί τα κριτήρια για ιδιωτική πολεοδόμηση γίνεται παρουσίαση συγκεκριμένων μεγεθών και προτάσεων για τα έργα υποδομής και τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Ακολουθεί μια έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό στοιχείων που αφορούν στη ζήτηση, τον ανταγωνισμό, την αγορά στόχο και την προώθηση του οικισμού. Τέλος θίγονται κάποια ζητήματα βάσεις για μία μελλοντική περιβαλλοντική μελέτη που δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αναφοράς. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση των σχεδίων. Επιλέχθηκαν δύο εναλλακτικά σχέδια αυτό της πώλησης της γης μετά την περάτωση των έργων υποδομής και αυτό της κατασκευής και πώλησης των κατοικιών του οικισμού. Αφού έγινε προσεγγιστική εκτίμηση των εξόδων και των εσόδων του οικισμού ακολούθησε η εξαγωγή δεικτών όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία και ο Δείκτης Εσωτερικής Απόδοσης για την αποδοτικότητα των δύο σχεδίων. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. Αυτά έχουν χωριστεί στα γενικά όπου παρουσιάζονται συμπεράσματα καθώς και προτάσεις που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας με γενικότερη ισχύ και στα ειδικά που αφορούν συμπεράσματα και προτάσεις για το υπό αξιολόγηση έργο.
This thesis, deals with the pre- feasibility study of a leisure real estate development in the island of Skiathos, Greece. Initially, is being held an introduction in the matters of land development with private initiative in Greece, as it is detailed at the law number 2508/97 of Greek legislation. Later in the same chapter is mentioned the continuous appraisal in Greek tourism and its strong capacity to improve the national economy. Furthermore, are given briefly some elements about real estate economy and how a number of economic theories deals with them. Also there are presented the real estate development procedure, its certain types and the steps that must be followed in order to complete such projects. These steps are having a furthermore analysis for better understanding and finally the project’s finance is mentioned. The next chapter deals with the feasibility study at a real estate project in general and it show important it is to program and schedule the project before investing mainly in the middle and large scale projects. Later there is an analysis of the main parts of a good feasibility study, the methods that can be used and how to deal with the findings. Moreover, what is spoken above is specialized for the project of the real estate development in the island of Skiathos. Following the Greek legislation, after tracking the ideal part of land that fulfils the clauses of the law there is being done a proposal about the development dealing with the area that will be built, the infrastructure, the amenities and other characteristics of the future development. Then, follows an initial marketing study for tracking information about the demand (quantitative and qualitative), the prices, the competition, the target group and the future promotion of the development. Later are referred the element of an initiative environmental study that couldn’t be neglected nowadays. Then, there is being a financial evaluation of the two solution that had been proposed which was on the one hand selling the land after completing the infrastructure and on the other selling the buildings after building the whole village. Initially there has been an evaluation of the total costs in each case, then there were foreseen the future incomes and finally there had been calculated the NPV and the IRR of the projects. Finally, in the last chapter there are presented the general and the special results of the thesis. Both investment projects were evaluated really high. Key words: Real Estate Land Development, Feasibility study, Real Estate Market Study.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μελέτη βιωσιμότητας
Real estate market study
Ερευνα αγοράς ακινήτων
Feasibility study
Ιδιωτική πολεοδόμηση
Ανάπτυξη ακινήτων
Real estate development

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-08-28T12:42:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.