Mathematical modelling of the dynamic capabilities approach

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μαθηματική μοντελοποίηση της θεωρίας των δυναμικών ικανοτήτων
Mathematical modelling of the dynamic capabilities approach

Τροχίδης, Χαράλαμπος Α.

Aim of the present work is the mathematical modelling of the dynamic capabilities approach within the real option logic. At first, we describe and define dynamic capabilities and their subcomponents as well as the process of their evolution. Next, we present evidence of their importance in the management practices and an analytical framework for their management. In our quantification approach we use a dynamic stochastic model. The market dynamics and their impact on the firm’s internal operations are captured by a stochastic parameter which evolves following a Brownian motion with drift. The internal structure and operations of the firm are described by a system of functions. By developing several technological platforms, each one including several operational modes, the capacity to manage uncertainty increases. This flexible structure of the firm’s operations in comparison to a static approach, where the firm has only one operational mode available in order to fulfil its goal (e.g. new product development), highlights the value of strategic flexibility. The difference between the flexible and static approach of operations determines the value of dynamic capabilities. Based on the mathematical model, we quantify the value of dynamic capabilities and present a numerical example regarding the parameters that affect its evolution. The results indicate that technological platforms enhance the value of strategic flexibility and therefore of dynamic capabilities. Furthermore, we argue that the value of dynamic capabilities is strongly affected by the time interval they can be exploited, the initial development cost required and the volatility of the product or service demand in which they contribute.
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη μαθηματική μοντελοποίηση των δυναμικών ικανοτήτων με την εφαρμογή της μεθόδου των πραγματικών δικαιωμάτων. Αρχικά, περιγράφονται και ορίζονται οι δυναμικές ικανότητες, τα επιμέρους βασικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η εξέλιξη και ανάπτυξή τους. Στη συνέχεια, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο διευκρινίζεται η πρακτική τους σημασία καθώς και η αποτελεσματική διαχείρισή τους από τη διοίκηση της επιχείρησης. Για τη μοντελοποίηση των δυναμικών ικανοτήτων χρησιμοποιείται ένα στοχαστικό μοντέλο δυναμικού προγραμματισμού. Η αβεβαιότητα των μελλοντικών εξελίξεων και η επίδρασή τους στο εσωτερικό της επιχείρησης εκφράζονται με μία στοχαστική μεταβλητή, η εξέλιξη της οποίας ακολουθεί μία κίνηση Brown. Η εσωτερική δομή και λειτουργία της επιχείρησης περιγράφεται από ένα σύστημα συναρτήσεων. Στον κάθε τρόπο λειτουργίας αντιστοιχεί μία συγκεκριμένη συνάρτηση κέρδους. Εφόσον η επιχείρηση αναπτύξει διαφορετικά συστήματα παραγωγής και εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας για την υλοποίηση της δραστηριότητάς της (π.χ. ανάπτυξης νέων προϊόντων) είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την αβεβαιότητα. Η ευέλικτη υλοποίηση της εταιρικής δραστηριότητας σε αντίθεση με μία “στατική”, στην οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ τρόπων λειτουργίας, προσδιορίζει και την αξία των δυναμικών ικανοτήτων. Βάσει του μαθηματικού μοντέλου, παρουσιάζεται μία παραμετρική ανάλυση για τον υπολογισμό της αξίας των δυναμικών ικανοτήτων και τη διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Από την παραμετρική ανάλυση προκύπτει ότι εναλλακτικά συστήματα παραγωγής, τα οποία εμπεριέχουν διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, αυξάνουν την αξία των δυναμικών ικανοτήτων, συνεισφέροντας στη στρατηγική ευελιξίας της επιχείρησης. Τέλος, προκύπτει ότι η αξία των δυναμικών ικανοτήτων επηρεάζεται περισσότερο από το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν, το αρχικό κόστος ανάπτυξης των απαραίτητων περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχουν και τη μεταβλητότητα των τιμών της ζήτησης για τη προσφορά αξίας, στην οποία συνεισφέρουν.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Στρατηγικός σχεδιασμός, Μαθηματικά μοντέλα
Dynamic capabilities
Stochastic model
Στρατηγική ευελιξία
Πραγματικά δικαιώματα
Δυναμικός προγραμματισμός
Στοχαστικό μοντέλο
Strategic flexibility
Dynamic programming
Strategic planning, Mathematical models
Real options
Δυναμικές ικανότητες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-08-31T07:02:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.