Μελέτη της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης με τη χρήση καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
A study of heavy metal pollution from Agios Demetrios coal power plant of Kozani, using cultivated and non cultivated species
Μελέτη της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης με τη χρήση καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών

Μετεντζόγλου, Ελένη Στυλιανού

Οι συγκεντρώσεις έξι μετάλλων (Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn) προσδιορίστηκαν σε τέσσερα φυτικά είδη τα οποία συλλέχθηκαν από την περιοχή του Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Eπιλέχθηκαν δύο καλλιεργούμενα είδη, το Zea mays L. και το Brassica oleracea var. capitata, όπως επίσης και δύο αυτοφυή, το Rumex acetosa L. και το Verbascum phlomoides L.. Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας ατομικής απορρόφησης μετά την ξήρανση και την πέψη των δειγμάτων. Η μέση συσσώρευση των μετάλλων στα εδαφικά δείγματα ακολουθεί τη σειρά: Mn> Cr> Ni> Zn> Pb> Cu, ενώ για τα φυτικά δείγματα η σειρά έχει ως εξής: Zn> Mn> Ni> Cr> Cu> Pb. Στους σταθμούς δειγματοληψίας που βρίσκονται κοντά στον ατμοηλεκτρικό σταθμό βρέθηκε υψηλή συγκέντρωση χρωμίου στα εδαφικά δείγματα σε σχέση με τους πιο απομακρυσμένους. Η ρίζα των φυτών εμφάνισε μεγαλύτερη συσσώρευση μετάλλων από τα υπέργεια τμήματα. Όσον αφορά τα φύλλα, τα πιο επιβαρυμένα είναι αυτά που έχουν πιο αδρή επιφάνεια, όπως το Verbascum phlomoides το οποίο φέρει μη αδενικά πολυκυτταρικά διακλαδιζόμενα τριχίδια. Γενικά, τα γηραιότερα φύλλα είναι τα περισσότερο επιβαρυμένα. Στην περίπτωση του Zea mays L., τα σπέρματα συσσωρεύουν τη μικρότερη ποσότητα βαρέων μετάλλων σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα του φυτού.
Concentrations of six metals (Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, and Zn) were determined in four plant species collected from the area of Coal Power Plant (CPP) - A. Dimitrios, Macedonia. Two cultivated, Brassica oleracea var. L capitata and two non cultivated plants, Rumex acetosa L. were chosen. The mean heavy metal content in the soil is described in the descending order of Mn>Cr>Ni>Zn>Pb>Cu, while for the plant material the order was Zn>Mn>Ni>Cr>Cu>Pb. Stations in the vicinity of the CPP showed a distinctly high load of Cr in the soil, whereas for the other metals no such correlation has been noted. In general, roots revealed a higher metal concentration than that of the other plant organs. The most contaminated leaves showed a variation in surface roughness. In Verbascum phlomoides (mullein) the non-glandular, multicellular, branched candelabrum-like trichomes on the leaf epidermis trapped and retain a considerable number of particles effectively. In contrast, the waxy cuticle of Rumex acetosa, which forms a smooth sheet over the epidermal cells, enabled the fast removal of the particles by rain or wind. In the case of Zea mays seeds accumulate the lowest amount of all metals (extended abstract on page 115).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cultivated species
Non cultivated species
Βαρέα μέταλλα
Kozani
Coal power plant
Κοζάνη
Bioindicators
Ατμοηλεκτρικές σταθμός
Βιοδείκτες
Καλλιεργούμενα είδη
Αυτοφυή είδη
Heavy metals

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-08-31T10:12:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.