The influence of peroperative provision of glutamine and antioxidants on jaundiced rats

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Περιεγχειρητική χορήγηση γλουταμίνης και αντιοξειδωτικών παραγόντων σε ικτερικούς επίμυες
The influence of peroperative provision of glutamine and antioxidants on jaundiced rats

Δεληβοριάς, Παναγιώτης Φ.

Παρά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση των ικτερικών ασθενών η νοσηρότητα και η θνητότητα παραμένει υψηλή, οφειλόμενη κυρίως σε σηπτικές επιπλοκές. Η βακτηριδιακή διαμετακίνηση, η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση και το οξειδωτικό stress, παράγοντες συνήθως αλληλοσχετιζόμενοι, είναι αντικείμενο εντατικής μελέτης στους ικτερικούς ασθενείς. Σκοπός αυτής της πειραματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της χορήγησης υποθερμιδικού, ανοσοδιεγερτικού και αντιοξειδωτικού σκευάσματος εντερικής διατροφής στη μορφολογία του εντερικού βλεννογόνου, τη βακτηριδιακή διαμετακίνηση, τη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση και το οξειδωτικό stress σε επίμυες με πειραματικό ίκτερο. Το χορηγούμενο υποθερμιδικό θρεπτικό διάλυμα περιέχει σε μεγάλη ποσότητα γλουταμίνη, γλυκερινικούς εστέρες λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου και αντιοξειδωτικούς παράγοντες (Intestamin, Fresenius Cabi). Μελετήσαμε 60 επίμυες που τους χωρίσαμε σε τέσσερις ομάδες των 15 πειραματόζωων. Στην ομάδα Α, Β και Γ απολινώναμε το χοληδόχο πόρο. Στην ομάδα Α σιτίζαμε τους επίμυες με τη συνήθη διατροφή (pellets). Στην ομάδα Β τους σιτίζαμε με τη συνήθη διατροφή και άπαξ ημερησίως τους χορηγούσαμε με στοματογαστρικό καθετήρα Intestamin, για 7 ημέρες μετεγχειρητικά. Στην ομάδα Γ χορηγούσαμε στους επίμυες Intestamin 7 ημέρες προεγχειρητικά και 7 ημέρες μετεγχειρητικά. Στην ομάδα Δ χειρουργούσαμε τους επίμυες χωρίς απολίνωση του χοληδόχου πόρου και τους σιτίζαμε με τη συνήθη διατροφή. Μελετήσαμε τη μορφολογία του βλεννογόνου, τη βακτηριδιακή διαμετακίνηση με καλλιέργεια μεσεντέριων λεμφαδένων, τη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση με μέτρηση της ιντερλευκίνης 6 και το οξειδωτικό stress στο αίμα με μέτρηση του 15-F2t-ισοπροστάνιου (15- F2t-IsoP). Διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση. Οι ικτερικοί επίμυες παρουσίασαν ατροφία του επιθηλίου, αύξηση της βακτηριδιακής διαμετακίνησης, της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης και του οξειδωτικού stress. Η χορήγηση Intestamin μετεγχειρητικά βελτίωσε τη μορφολογία του βλεννογόνου, ελάττωσε τη βακτηριδιακή διαμετακίνηση και ελάττωσε το οξειδωτικό stress, δεν επηρέασε όμως σημαντικά την ιντερλευκίνη 6. Η χορήγηση Intestamin μετεγχειρητικά και προεγχειρητικά ελάττωσε σημαντικά τη συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, βελτίωσε ακόμη περισσότερο το οξειδωτικό stress, χωρίς να επηρεάσει περαιτέρω τις υπόλοιπες παραμέτρους. Επισημαίνεται ότι στην εργασία αυτή <συμβαδίζουν> επί αποφρακτικού ικτέρου ο βαθμός μεταβολής της μορφολογίας του βλεννογόνου, της βακτηριδιακής διαμετακίνησης, της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης και του οξειδωτικού stress. Με την υπό μελέτη διαιτητική παρέμβαση ο έλεγχος όλων των ανωτέρω φαινομένων, εξελίσσεται παραλλήλως. Συμπερασματικά η περιεγχειρητική χορήγηση υποθερμιδικού, ανοσοδιεγερτικού και αντιοξειδωτικού σκευάσματος εντερικής διατροφής έχει ευεργετική επίδραση στον πειραματικό ίκτερο. Παρόμοια θρεπτική υποστήριξη, με βάση περισσότερες εργασίες, ίσως αποδειχθεί ωφέλιμη στην υποστήριξη και έκβαση των ικτερικών ασθενών στο μέλλον
Despite of the progress in the diagnosis and treatment of the jaundiced patients the morbidity and the mortality are unacceptably high, mainly because of the septic complications. The bacterial translocation, the systemic inflammatory reaction and the oxidative stress are probably correlated, and are intensively studied. The purpose of this experimental study is to evaluate the influence of the provision of the immunonutrition at the morphology of the intestinal mucosa, the bacterial translocation, the systemic inflammatory reaction and the oxidative stress in jaundiced rats. The nutritional formula which we examine has high concentration of glutamine, glycerin esters of short chain fatty acids and antioxidant agents (Intestamin, Fresenius Cabi). We studied 60 rats, which were separated in four groups of 15 rats. At the rats of group A, B and C we ligated the common bile duct. We fed the rats with standard rat chow (pellets). We fed the rats of group B with standard rat chow and postoperatively for 7 days we gave them Intestamin via an orogastric tube. At group C additionally we gave Intestamine 7 days pre and 7 days post operatively. At group D we operated the rats without ligation of the common bile duct, and we fed them with pellets. We studied the morphology of the mucosa, the bacterial translocation (culture of the mesenteric lymph nodes), the systemic inflammatory reaction (interleukine 6) and the oxidative stress in the blood (15- F2t-IsoP). We performed statistical analysis of the results. The jaundiced rats had an atrophy of the mucosa, increased bacterial translocation, systemic inflammatory reaction and oxidative stress. The provision of Intestamin postoperatively improved the morphology of the mucosa, decreased the bacterial translocation and the oxidative stress, but it did not affect the interleukine 6 significantly. Additionally the provision of Intestamin preoperatively and postoperatively decreased the systemic inflammatory reaction, improved even more the oxidative stress, without more affection at the rest parameters. It seems that the degree of the morphology of the mucosa, the bacterial translocation, the systemic inflammatory reaction and the oxidative stress are well correlated. The use of the under study material control simultaneously the above phenomena. Conclusively the provision of enteral antioxidative immunonutrition is beneficial at jaundiced rats. Similar immunonutrition, based on further studies, may be beneficial for the treatment of jaundiced patients in the future

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Antioxidants
Systemic inflamatory reaction
Oxidative stress
Jaundice, Obstructive
Ικτερος, Αποφρακτικός
Οξειδωτικό στρες
Γλουταμίνη
Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση
Αντιοξειδωτικά
Βακτηριδιακή διαμετακίνηση
Bacterial translocation
Glutamine

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-03T05:11:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.