Διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων ροής στις απώλειες πίεσης σε εναλλάκτη θερμότητας για αεροπορικούς κινητήρες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The effect of flow parameters on pressure losses in a heat exchanger for aero engine applications
Διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων ροής στις απώλειες πίεσης σε εναλλάκτη θερμότητας για αεροπορικούς κινητήρες

Αλμπανάκης, Χρήστος Γ.

This work is focused on the experimental study of the performance of a heat exchanger designed for aero engine applications. The experimental study has been pergormed in a wind tunnel by taking detailed flow and thermal measurements on a 1:1 model of the heat exchanger under various operating conditions. The hot gas been modeled with preheated air while the heat transfer took place between the air and the water
Η διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των παραμέτρων ροής που επηρεάζουν την πτώση πίεσης στον εναλλάκτη. Η πειραματική μελέτη έγινε σε μια αεροσήραγγα ανοιχτού τύπου, πραγματοποιώντας αναλυτικές μετρήσεις ταχυτήτων, πιέσεων και θερμοκρασιών σε ένα μοντέλο εναλλάκτη σε κλίμακα 1:1. Από την ανάλυση και επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων εξήχθει εμπειρικός νόμος υπολογισμού της πτώσης πίεσης προσομοιώνοντας τον εναλλάκτη ως ένα πορώδες μέσο

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Εναλλάκτες θερμότητας, Ρευστοδυναμική
Πτώση πίεσης
Porous media
Αεροπλάνα, Κινητήρες
Μεταφορά θερμότητας
Heat exchangers, Fluid dynamics
Pressure drop
Aero engine
Αεροπορικός κινητήρας
Airplanes, Motors
Πορώδη μέσα
Heat transfer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-03T11:11:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.