Θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών περιορισμού των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Theoretical and experimental investigation of road transport related CO2 από τις οδικές μεταφορές
Θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών περιορισμού των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές

Φονταράς, Γεώργιος Σπ.

The thesis attempts a detailed presentation and evaluation of the proposed technical options for reducing CO2 emissions from road transport. The evolution of technology creates a dynamic, constantly changing environment whose main features are still shaping out. Taking into account these elements work focused on some of the most important technological options proposed at the global level during the duration of the study and which are prevalent for implementation in the near future. The technologies examined include: application and use of biofuels, vehicle hybridisation-electric hybrid vehicles, technologies for reducing vehicle resistance and improve engine efficiency, low viscosity lubricants, low rolling resistance tires and tire pressure monitoring systems. The analysis and description of technologies made in the light of the European policy framework, but the conclusions drawn are generally applicable. Every technological option is presented in the form of an autonomous scientific work including both the necessary experimental and computational data for the quantification of its CO2 and other pollutants reduction potential, and bibliographical information relating to cost effectiveness and applicability. The work concludes with an assessment of the future development these technologies are expected to follow European and international level in order to effectively tackle CO2 emissions from road transport. Finally proposals for further research in the field are presented
Η εργασία επιχειρεί την αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των προταθέντων τεχνικών επιλογών περιορισμού των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί ένα δυναμικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά ακόμη διαμορφώ-νονται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία αυτά η εργασία επικεντρώθηκε σε ορισμένες από τις σημαντι-κότερες τεχνολογικές επιλογές που προτάθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της μελέτης και οι οποίες είναι οι επικρατέστερες για εφαρμογή στο άμεσο μέλλον. Οι τεχνολογίες που εξετάστηκαν πε-ριλαμβάνουν: εφαρμογή και χρήση βιοκαυσίμων, υβριδοποίηση οχημάτων-ηλεκτρικά υβριδικά οχήματα, τεχνολογίες μείωσης των αντιστάσεων των οχημάτων και βελτίωσης του βαθμού απόδοσης των κινητή-ρων, λιπαντικά χαμηλού ιξώδους, ελαστικά χαμηλής κύλισης και συστήματα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Η ανάλυση και περιγραφή των τεχνολογιών πραγματοποιήθηκε με γνώμονα το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο αλλά τα συμπεράσματα που εξάγονται έχουν γενική ισχύ. Κάθε τεχνολογία η οποία εξετάζεται παρουσιάζεται με τη μορφή αυτόνομης επιστημονικής εργασίας συμπεριλαμβάνοντας τόσο τα απαραίτη-τα πειραματικά και υπολογιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την ποσοτικοποίηση του δυναμικού μεί-ωσης εκπομπών CO2 και των λοιπών αερίων ρύπων, όσο και βιβλιογραφικά στοιχεία που αφορούν στο κόστος και την εφαρμοσιμότητα της. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση εκτιμήσεων σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των τεχνολογιών αυτών καθώς και της πορείας που αναμένεται να ακολουθηθεί σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές. Τέλος παρατίθενται προτάσεις περαιτέρω έρευνας στο αντικείμενο

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Υβριδικά οχήματα
Εκπομπές CO2
Hybrid vehicles
Κατανάλωση καυσίμου
Αυτοκίνητα, Κινητήρες
Fuel consumption
Automobiles, Fuel consumption
Biofuels
CO2 emissions
Βιοκαύσιμα
Road transport
Οδικές μεταφορές
Αυτοκίνητα, Κατανάλωση καυσίμων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-04T05:04:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.