Χωροχρονικές μεθοδολογίες εκτίμησης κινήσεων σε ακολουθίες εικόνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Spatiotemporal methodologies for the estimation of motions in image sequences
Χωροχρονικές μεθοδολογίες εκτίμησης κινήσεων σε ακολουθίες εικόνων

Αλεξιάδης, Δημήτριος Σ.

The purpose of this PhD thesis is the developed of spatiotemporal methodologies and algorithms for the estimation of motions in digital image sequences, using transformations to spatial - and spatiotemporal - frequency domains. The moving image is analyzed in the frequency domain and the manifestation of motions in that domain is studied. A new general framework of spatiotemporal approaches is proposed and a series of related algorithms is developed for the estimation of motions in gray-scale or color image sequences, either in a pixel-based or a region-based motion representation
Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη χωροχρονικών μεθοδολογικών και αλγορίθμων για την εκτίμηση της κίνησης σε ακολουθίες ψηφιακών εικόνων, χρησιμοποιώντας μετασχηματισμούς που εμπλέκουν την έννοια της χωρικής και χωροχρονικής συχνότητας. Η κινούμενη εικόνα επεξεργάζεται στο πεδίο συχνοτήτων και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η κίνηση σε αυτό. Προτείνεται ένα γενικό πλαίσιο χωροχρονικών μεθοδολογιών και μία σειρά αλγορίθμων που αποσκοπούν στην εκτίμηση και την ιχνηλάτηση της κίνησης μονόχρωμων ή έγχρωμων εικόνων σε επίπεδο εικονοστοιχείου ή επίπεδο περιοχών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Computer vision
Τεχνητή όραση
Spatiotemporal methodologies
Βρόγχος κλειδώματος φάσης
Motion estimation
Spatiotemporal filter
Digital video, Editing
Image processing, Digital techniques
Κατανομές χρόνου-συχνότης
Quaternionic Fourier transform
Χωροχρονικές μεθοδολογικές
Τετραδονικός μετασχηματισμός Fourier
Phase-locked loop
Επεξεργασία εικόνας, Ψηφιακές τεχνικές
Time-frequency representations
Εκτίμηση κίνησης
Ψηφιακό βίντεο, Επεξεργασία
Χωροχρονικά φίλτρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-04T08:37:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.