Αξιοποίηση σκωρίων χαλυβουργίας και ιπτάμενων λιγνιτικών τεφρών στην παραγωγή ειδικών σκυροδεμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Utilization of steel slags and lignite fly ashes in the production of concrete for special applications
Αξιοποίηση σκωρίων χαλυβουργίας και ιπτάμενων λιγνιτικών τεφρών στην παραγωγή ειδικών σκυροδεμάτων

Αναστασίου, Ελευθέριος Κ.

Τα βιομηχανικά παραπροϊόντα που εξετάζονται είναι οι σκωρίες χαλυβουργίας (σκωρία ηλεκτροκλιβάνου ως αδρανές σκυροδέματος και σκωρία κάδου ως συμπλυρωματική κονία σκυροδέματος) σε συνεργασία με ιπτάμενη τέφρα. Ως προς τις ιδιότητες τους τα υλικά ελέγχονται ως προς την ανθεκτικότητα και τις φυσικές, γεωμετρικές και χημικές ιδιότητες και προκύπτει ότι τα αδρανή σκωρίας είναι αδρανή με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα, ενώ δεν παρατηρούνται προβλήματα διόγκωσης, και ότι η σκωρία κάδου είναι μια ασθενής εναλλακτική κονία που εμφανίζει ποζολανικές ιδιότητες που βελτιώνονται με την άφιξη της λεπτότητας και μπορεί να χρηςιμοποιηθεί στην παραγωγή σκυροδέματος σε ποσοστά αντικατάστασης του τσιμέντου της τάξης του 20%. Για τη μελέτη των σκυροδεμάτων με βιομηχανικά παραπροϊόντα παράχθηκαν δοκιμαστικές συνθέσεις σκυροδέματος και ελέχθηκαν ως προς τις μηχανικές τους ιδιότητες και την ανθεκτικότητα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η χρήση σκωρίασ στο χονδρόκοκκο κλάσμα των αδρανών του σκυροδέματος αυξάνει τις μηχανικές αντοχές από 10 ζωσ 40%. Είναι δυνατή η παραγωγή σκυροδέματος υψιλής αντοχής (>70 MPa θλιπτική αντοχή) με τη χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων σε ποσοστό 65% κ.β. του μίγματος. Κάποιες από τις εργαστηριακές συνθέσεις εφαρμόστηκαν σε πιλοτικά ζργα από όπου προκύπτει ότι είναι δυνατή η παραγωγή σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 με ικανοποιητική ανθεκτικότητα με τη χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων σε ποσοστό 93% κ.β. του μίγματος. Επίσης το προτεινόμενο σκυρόδεμα δε φαίνεται να επιβαρύνει το περιβάλλον με την έκπλυση βαρέων μετάλλων. Με την έρευνα αυτή καταδεικνύεται για πρώτη φορά για τις σκωρίες ηλεκτροκλιβάνου της ελληνικής χαλυβουργίας η δυνατότητά τους να χρηςιμοποιηθούν και σε συνδυασμό με ιπτάμενη τέφρα στην παραγωγή ειδικών σκυροδεμάτων υψηλού οικολογικού προφίλ και σημαντικών τεχνικών πλεονεκτημάτων
The industrial by-products discussed are steel slags (electric arc furnace slag as concrete aggregate and ladle furnace slag as supplementary cementing material) combined with fly ash. Regarding their properties, the materials are tested for durability and physical, geometrical and chemical properties and it is shown that slag aggregates have very good mechanical properties and durability, while no expansion is observed, and also that ladle furnace slag has some pozzolanic properties which are enhanced with fineness and can be used for the production of concrete at cement replacement rates in the order of 20%. Concrete mixtures with the above industrial by-products were prepared and tested for their mechanical properties and durability. The results show that by substituting the coarse aggregate of concrete with steel slag aggregates, mechanical strength is improved by 10 to 40%. It is possible to produce high-strength concrete (>70 MPa compressive strength) by using 65% by weight industrial by-products. Some of the laboratory trial mixtures were applied in demonstration projects and it is shown that C25/30 concrete can be produced by using 93% by weight industrial by-porducts. Also, the proposed concretes show minimal amount of heavy metals leaching. With this thesis is shown for the first time that Greek steel slags can be used together with fly ash to produce concrete of a high environmental profile and technical advantages suitable for special applications

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Concrete, Additives
Slag cement
Σκωρία κάδου
Σκυρόδεμα, Πρόσθετα
Unreinforced concrete for pavements
Αδρανή σκωρίας χαλυβουργίας
Precast concrete products
Τσιμέντο σκωρίας
Αοπλο σκυρόδεμα οδοστρωσίας
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Ladle furnace slag
Fly ash
Shotcrete
Προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος
Ιπτάμενη τέφρα
Steel slag aggregates

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-04T08:54:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.