Το έννομο αγαθό της πλαστογραφίας και η έννοια του εγγράφου. Συμβολή στην ερμηνεία του αρ. 216 ΠΚ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The protected value of forgery and the meaning of the word document. A contribution to the interpretation of the art. 216 of the Penal code
Το έννομο αγαθό της πλαστογραφίας και η έννοια του εγγράφου. Συμβολή στην ερμηνεία του αρ. 216 ΠΚ

Μπίμπα, Γιαννούλα Γεωργίου

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του μαθήματος του (Ουσιαστικού) Ποινικού Δικαίου. Αντικείμενό της αποτελεί το έγκλημα της πλαστογραφίας. Ειδικότερα, στόχος της εργασίας αυτής είναι η κριτική παρουσίαση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί για το έννομο αγαθό της πλαστογραφίας (θεωρίες της δημόσιας πίστης, της ακεραιότητας της απόδειξης, της εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα της έγγραφης απόδειξης στις συναλλαγές, της ασφάλειας των συναλλαγών, του υπομνήματος και αμφισβήτηση της ύπαρξης ενός ενιαίου υπερατομικού εννόμου αγαθού), καθώς και ο προσδιορισμός της έννοιας του εγγράφου και των λειτουργιών που αυτό επιτελεί (διαιωνιστική, εγγυητική, αποδεικτική). Τέλος, επιχειρείται μια εναρμονισμένη προς τις παραπάνω έννοιες ερμηνεία του άρ. 216 ΠΚ, το οποίο τυποποιεί το έγκλημα της πλαστογραφίας και της χρήσης πλαστού εγγράφου.
This diploma thesis is part of the Postgraduate Studies Program of the Penal and Criminal Law Sector of the Law School of Aristotle University of Thessaloniki and especially of Penal Law Lessons. The crime of forgery is its main subject. More specifically, this thesis is intended to provide a critical view on the opinions that have been expressed in relation to the protected value of forgery (theories of publica fides, validity of proof, having faith in the validity of written proof during transactions, certainty of transactions, the body of the document and doubts about the existence of only one public protected value) as well as to attach a certain meaning to the word “document” and analyze its functions (constancy, liability, probatory force). Finally, it is made an attempt to interpret the article no 216 of the Penal Code, which punishes the crime of forgery and the use of forged documents, according to the above mentioned definitions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πλαστογραφία
Forgery

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-07T09:36:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)