Η λογιστική μέθοδος προσδιορισμού του προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The accounting method of commercial enterprises net income determination
Η λογιστική μέθοδος προσδιορισμού του προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις

Καλογιάννη, Ευαγγελία Αθανασίου

According to the accounting method of commercial enterprises΄ net income determination, net profit is calculated by deducting from mixed enterprise income the productive expenses, the amount of which results from the adequate and accurate Class B or C books and records of the code books and records (K.V.S), kept by the enterprise. Productive expenses are distinguished in two categories: the general management costs that are indicatively numbered in article 31 par. 1 case a΄ of the Income Tax Code, and the rest professional expenses of the enterprise that are numbered in article 31 par. 1 cases β΄ to ω΄ of the same Code. Also, according to the provision of the law, specific commercial enterprises can deduct certain sums of expenses without corresponding certificates. Ιn addition, the conditional deduction of compensations and wages based on court΄ s decision or settlement by arbitration or recognition or compromise is legislatively determined. Finally, Law 3296/2004 delegated Minister of Finance to issue binding for tax authorities acts, including analytic enumeration of expenses that in accordance with administrative solutions and jurisprudence are deductible, though they are not mentioned in article 31 of the Income Tax Code. The above mentioned legislative amendment is heading to the right direction and contributes to the application of the principle of tax equality.
Κατά τη λογιστική μέθοδο προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις, το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται με την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης των παραγωγικών δαπανών, όπως τα ποσά των δαπανών αυτών προκύπτουν από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρεί η επιχείρηση. Οι παραγωγικές δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα γενικά έξοδα διαχείρισης, τα οποία απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 31 παρ. 1 περ. α΄ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), και στην κατηγορία των λοιπών επαγγελματικών δαπανών της επιχείρησης, οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 31 παρ. 1 περ. β΄ έως ω΄ του ίδιου Κώδικα. Επίσης, προβλέπεται από το νόμο ότι ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να εκπέσουν ορισμένα ποσά δαπανών χωρίς να προσκομίσουν δικαιολογητικά. Επιπλέον, καθορίζονται νομοθετικά οι προϋποθέσεις έκπτωσης των αποζημιώσεων και αμοιβών με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό. Τέλος, με το ν. 3296/2004 θεσμοθετήθηκε η έκδοση, δεσμευτικών για τις φορολογικές αρχές, αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες θα περιέχουν αναλυτική απαρίθμηση δαπανών που δεν μνημονεύονται μεν στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε., αλλά σύμφωνα με διοικητικές λύσεις και τη νομολογία των δικαστηρίων, αποτελούν εκπιπτόμενες δαπάνες. Η ανωτέρω νομοθετική μεταρρύθμιση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και συντελεί στην εφαρμογή της αρχής της φορολογικής ισότητας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λογιστική
Επιχειρήσεις
Καθαρό
Εισόδημα
Accounting
Income
Μέθοδος
Enterprises
Method
Net

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-07T09:48:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.