Τhe right of pre-emption of the shareholders in the increase in capital of the public limited liability companies

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων στην αύξηση κεφαλάιου της ανώνυμης εταιρίας
Τhe right of pre-emption of the shareholders in the increase in capital of the public limited liability companies

Δεληδημήτρη, Μαριγώ Δημητρίου

Whenever the capital of the public limited liability company is increased by consideration in cash, the shares must be offered on a pre-emptive basis to shareholders in proportion to the capital represented by their shares. Τhe right of pre-emption constitutes a guarantee for the shareholders that they will maintain inalterable their dynamic position in the company when the capital is increased by issuing new shares. The primary purpose of the right of pre-emption is to protect the minority shareholders. The right of pre-emption may be restricted or withdrawn by decision of the general meeting. The Board shall be required to present to such a meeting a written report indicating the reasons for restriction or withdrawal of the right of pre-emption, and justifying the proposed issue price. The decision of the general meeting is valid provided that it serves the corporate interest and it is in accordance with the principle of proportionality. When the capital is increased by consideration other than in cash, the right of pre-emption is excluded by law, unless the statute provides otherwise.
Κατά την αύξηση του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιριας με εισφορές σε μετρητά, οι μετοχές πρέπει να προσφερθούν κατά προτίμηση στους μετόχους ανάλογα με το τμήμα του κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους. Το δικαίωμα προτίμησης αποτελεί εγγύηση για τους μετόχους ότι θα διατηρήσουν αναλλοίωτη τη δυναμική θέση τους στην εταιρία μετά την αύξηση κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. Πρωταρχικός σκοπός του δικαιώματος προτίμησης είναι η προστασία των μετόχων της μειοψηφίας. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογoύν την τιμή εκδόσεως που προτείνεται. Η απόφαση της γενικης συνέλευσης είναι έγκυρη εφόσον εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Όταν το κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με εισφορές σε είδος, το δικαίωμα προτίμησης αποκλείεται από το νόμο, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο καταστατικό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

The rights of the shareholders
Αύξηση κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών
The right of pre-emption
Εισφορές σε ειδος
Αύξηση του κεφαλαίου
Increase in capital by issuing new shares
Consideration other than in cash
Increase in capital
Minority shareholders
Δικαιώματα των μετόχων
Consideration in cash
Εισφορές σε μετρητά
Δικαίωμα προτίμησης
Μέτοχοι της μειοψηφίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-09T10:34:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)