Ταυτότητες φύλου και η δόμηση της ρομαντικής σχέσης στην εφηβεία: αγόρια και κορίτσια κατασκευάζουν ιστορίες αγάπης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Boys and girls stories of the perfect love: gender and the construction of romantic relationships in the greek classroom
Ταυτότητες φύλου και η δόμηση της ρομαντικής σχέσης στην εφηβεία: αγόρια και κορίτσια κατασκευάζουν ιστορίες αγάπης

Λέντζα, Βασιλική Αδάμου

Τις τελευταίες δεκαετίες ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει διεξαχθεί σχετικά με τις ρομαντικές σχέσεις στην εφηβεία. Παρ’ όλα αυτά, λίγοι ερευνητές έχουν μελετήσει τις γλωσσικές πρακτικές καθώς και τις διαθέσιμες πηγές που οι έφηβοι ανακαλούν προκειμένου να κατασκευάσουν τις ρομαντικές σχέσεις. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι (α) να εντοπιστούν τα ερμηνευτικά ρεπερτόρια που αντλούν τα αγόρια και τα κορίτσια κατά την εφηβεία για να αναπαράγουν ιστορίες ρομαντικού περιεχομένου και (β) να εξεταστούν οι συνέπειες αυτών των ρεπερτορίων στην αναπαραγωγή έμφυλων προκαταλήψεων και διακρίσεων στο πλαίσιο των ρομαντικών σχέσεων. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές και μαθήτριες τριών γυμνασίων της Θεσσαλονίκης από τους οποίους ζητήθηκε να γράψουν την ‘ωραιότερη ιστορία αγάπης’. Τα γραπτά κείμενα αναλύθηκαν μέσω της μεθόδου της κριτικής ανάλυσης λόγου. Η ανάλυση κατέδειξε ότι οι έφηβοι κατασκευάζουν την ανδρική ταυτότητα ως ελεγκτική και συνδέουν, ταυτόχρονα, τη γυναικεία ταυτότητα με την παθητικότητα.
Over the past decades, a number of researchers have recognized the importance of romantic relationships during adolescence. However, few have examined the discursive practices and resources used by adolescents in order to construct romantic relationships. The present study has as an aim (a) to examine the ‘repertoires’ used by boys and girls during adolescence in order to produce stories of romantic contest and (b) to examine the consequences of these repertoires in the reproduction of the biases and distinctions based on gender, in the context of romantic relationships. Pupils of three high schools of Thessaloniki, GREECE, were asked to write a story of the ‘perfect’ love. Written texts have been analyzed with the method of discourse analysis. Analysis showed that adolescents construct masculinity as controlling and connect, at the sαme time, femininity with dependency and passivity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Adolescence
Romantic relationships
Ρομαντικές σχέσεις
Εφηβεία
Discourse analysis
Gender identities
Ταυτότητες Φύλου
Ανάλυση λόγου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-09T11:05:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)