Methodology of multimodel level of service in a public area. The case of Thessaloniki city centre

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μεθοδολογία υπολογισμού συνδυασμένου επιπέδου εξυπηρέτησης σε μια αστική περιοχη. Η περίπτωση του κέντρου της Θεσσαλονίκης
Methodology of multimodel level of service in a public area. The case of Thessaloniki city centre

Τσακαλίδης, Αναστάσιος Σταύρου

Συγκρίνοντας την παραδοσιακή και τη σύγχρονη προσέγγιση στο σχεδιασμό των αστικών μεταφορών, διακρίνονται θεωρητικές και πρακτικές διαφορές που οδηγούν σε μια συνολικά διαφορετική αντιμετώπιση του αστικού χώρου, των μεταφορών, αλλά πρωτίστως του χρήστη. Παραδοσιακά, η βαθμολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης αναφερόταν κυρίως στην ανάλυση έργων οδών από την σκοπιά του αυτοκινήτου, ενώ οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών ουσιαστικά αγνοούνταν. Σε γενικές γραμμές, η προσέγγιση αυτή ήταν αποτέλεσμα της έμφασης που δόθηκε στην κινητικότητα και την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Η σύγχρονη προσέγγιση προωθεί την πολυτροπικότητα, είναι ανθρωποκεντρική και επικεντρώνεται στην κοινωνική διάσταση με έμφαση στην εξασφάλιση της προσπελασιμότητας. Παρατηρείται, δηλαδή, μια εξέλιξη στη διαδικασία υπολογισμού του επιπέδου εξυπηρέτησης, μιας και στον παρελθόν το επίπεδο εξυπηρέτησης αφορούσε μόνο τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, ενώ σήμερα αφορά ένα ευρύτερο σύνολο χρηστών στα πλαίσια μιας πολυτροπικής προσέγγισης. Πλέον εστιάζει σε όλα τα μέσα μεταφοράς με έμφαση στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Υπό αυτό το πρίσμα επιχειρείται ο υπολογισμός, μέσω της κατάλληλης μεθοδολογίας, του συνδυασμένου επιπέδου εξυπηρέτησης, για το σύνολο των μέσων μεταφοράς, σε μια αστική περιοχή και η πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στο κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Μετά από βιβλιογραφική έρευνα και μετρήσεις πεδίου και σύμφωνα με την απαραίτητη μεθοδολογία υπολογισμού προκύπτουν τα επίπεδα εξυπηρέτησης κατά μέσο και κατά υποδομή και τελικά αναγνωρίζεται η πολυτροπική δυναμική της περιοχής μελέτης, βάσει της υπάρχουσας οργάνωσης χρήσεων γης, σε συνδυασμό με τα επίπεδα εξυπηρέτησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.
When comparing the traditional to the modern approach in urban transport planning, theoretical and practical differences occur, that lead to a completely different utilization of urban space and transport, and a different attitude towards the user in general. Traditionally, the term “Level of Service” has been used in street and highway construction analysis as a means of supporting the motorized transport development procedure, without taking into consideration the other users i.e. pedestrians, bicyclists and transit users. Generally, this specific approach resulted from the emphasis given exclusively to mobility and motorized transport. Nowadays, the modern approach promotes multimodality, is user-oriented and focuses on the social aspect of urban transport planning, targeting to the ensuring of accessibility rather than mobility. There is a notable evolution taking place in the process of computing levels of service, since from the exclusive consideration of motorized transportation, a broader spectrum of users in a multimodal context is now analyzed. Thus, in the framework of this research a methodology for the evaluation of a multimodal level of service is introduced and it is further implemented in Thessaloniki City Center, Greece. For this purpose, after an appropriate research, the current land uses in the city center were analyzed and the levels of service were calculated for each means of transport according to the proposed methodology. Finally, the evaluation of a combined multimodal level of service of the study area is attempted.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χρήσεις γης
Level of service
Βιώσιμη ανάπτυξη
Multimodality
Πολυτροπικότητα
Quality of service
Αστική περιοχή
Urban area
Substainable development
Επίπεδο εξυπηρέτησης
Land uses

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-09T11:12:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.