The effect of renin angiotensin inhibition on renal function of diabetic or non diabetic hypertensive patients

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η επίδραση της αναστολής του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης στη νεφρική λειτουργία, διαβητικών και μη, υπερτασικών ασθενών.
The effect of renin angiotensin inhibition on renal function of diabetic or non diabetic hypertensive patients

Μαρμανίδου, Κυριακή Παναγιώτη

Εισαγωγή: Το σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ρυθμιστές της αρτηριακής πίεσης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναστολή του παρέχει προστασία στα τελικά όργανα στόχους, ανεξάρτητα από την πτώση της αρτηριακής πίεσης. Δύο κατηγορίες φαρμάκων στοχεύουν τον άξονα αυτό, με συμπληρωματικούς μηχανισμούς δράσης, οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) κι οι αποκλειστές του υποδοχέα 1 της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΤ1 αποκλειστές). Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης στην αρτηριακή υπέρταση και στην εξέλιξη της νεφρικής βλάβης, διαβητικών και μη υπερτασικών ασθενών. Μέθοδος: Πειραματικές και κλινικές μελέτες της επίδρασης της αναστολής του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης στην προστασία των νεφρών αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια του PUBMED αλλά και άλλων μηχανών αναζήτησης όπως το MEDLINE και το SCHOLAR GOOGLE, από το 1990 έως τον Απρίλιο του 2008. Για την αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν οι όροι renin angiotensin system, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin II receptor blocker, dual RAS blockade,diabetic nephropathy, non diabetic nephropathy καθώς και συνδυασμοί τους. Τα άρθρα που περιλήφθηκαν τελικά στη συστηματική αυτή βιβλιογραφική ανασκόπηση εκτιμούν την επίδραση της αναστολής του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης στην εξέλιξη της νεφροπάθειας, διαβητικής και μη αιτιολογίας, σε υπερτασικούς ασθενείς. Αποτελέσματα: Δεκαέξι μελέτες, που αφορούσαν την επίδραση των α-ΜΕΑ, και έξι, που αναφέρονταν στα αποτελέσματα της θεραπείας με ΑΤ1 αποκλειστές, εκτιμήθηκαν και περιλήφθηκαν στη μελέτη. Επιπλέον, δώδεκα μελέτες συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη που αφορούσαν τα αποτελέσματα του συνδυασμού των δύο φαρμάκων αλλά και τη σύγκριση μεταξύ τους. Ακόμα, μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναζητήθηκαν και αναφέρθηκαν. Συμπεράσματα: Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αναστολή του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης παρέχει προστασία στα τελικά όργανα στόχους, σε υπερτασικούς νεφροπαθείς ασθενείς, διαβητικής και μη αιτιολογίας. Ο συνδυασμός των α-ΜΕΑ και ΑΤ1 αποκλειστών παρέχει καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, όμως, τελευταίες μελέτες θέτουν υπό αμφισβήτηση το αποτέλεσμά του στην επιβράδυνση της εξελισσόμενης νεφροπάθειας. Υπάρχουν μελέτες, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Παράλληλα, όμως, είναι επιτακτική η ανάγκη οργάνωσης αρτιότερων, μεγαλύτερων και πιο στοχευμένων κλινικών μελετών, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης στην καθημερινή κλινική πράξη των α-ΜΕΑ και ΑΤ1 αποκλειστών.
Background: The rennin-angiotensin system (RAS) is a major regulator of blood pressure (BP). There is evidence that RAS inhibition provides end-organ protection, independent of BP lowering. Two drug classes target the rennin-angiotensin axis, through complementary mechanisms, angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin receptor blockers (ARBs). Objectives: The objective of this paper was the overview of clinical data presenting the effect of RAS on BP and the development of renal function, diabetic or non-diabetic, hypertension patients. Methods: Experimental and clinical studies on the effect of RAS inhibition on renal protection were identified on the net by searching PUBMED as well as MEDLINE and SCHOLAR GOOGLE, from 1990 until April of 2008. The primary search terms used for this research were renin angiotensin system, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin II receptor blocker, dual RAS blockade,diabetic nephropathy, non diabetic nephropathy as well as their combinations. Trials included in this review estimated the effect of RAs inhibition on the development of nephropathy of hypertensive patients, with or without diabetes. Results : Sixteen studies concerning the effect of ACEI and six studies concerning the use of ARBs were evaluated and included in this review. In addition, twelve studies were included concerning the results of the combination of ACEI and ARBs, as well as the comparison between them. The research included ongoing studies also. Conclusions: There is evidence that the inhibition of rennin-angiotensin axis offers end-organ protection, at hypertensive patients, with renal disease, with or without diabetes. The combination of ACEI and ARBs regulates better the BP than monotherapy, but recent studies set under question the effect of the combined treatment on delaying the developing nephropathy. There are ongoing studies and their results are expected soon. Furthermore, it is urgent necessity to organize larger and more focused studies, in order to indicate the effectiveness of ACEI and ARBs on daily clinical use.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ατ1-αποκλειστές
Non diabetic nephropathy
Διαβητική νεφροπάθεια, μη διαβητική νεφροπάθεια
Renin angiotensin axis
Angiotensin receptor blockers
Α-ΜΕΑ
ACEI
Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
Diabetic nephropathy
Αξονας ρενίνης-αγγειοτενσίνης
ARBS
Antiotensin converting enzyme inhibitors

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-10T10:35:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.