Μελέτη της επίδρασης της αλατότητας στην νεραντζιά (Citrus aurantium)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The study of the influence of salinity in citrus aurantium
Μελέτη της επίδρασης της αλατότητας στην νεραντζιά (Citrus aurantium)

Κωστοπούλου, Ζαχαρούλα Λάμπρου

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης πέντε συγκεντρώσεων NaCl (0, 20, 40, 60 ή 80 mM) και εξωγενούς προσθήκης χημικών ενώσεων [τριακοντανόλη (1mg/L) και CaCl2 (5 mM)] και βιομορίων [σαλικυλικό οξύ (SA; 0,5 mM) και προλίνη (Pro; 5 mM)] στην αύξηση, στο φθορισμό (Fv/Fm), στo συνολικό περιεχόμενο χλωροφύλλης (Chla+b), στο ρυθμό φωτοσύνθεσης (ACO2), στη στοματική αγωγιμότητα (gs), στη δράση της υπεροξειδάσης, στην ενδογενή συγκέντρωση προλίνης , υδατανθράκων και ολικών πρωτεϊνών καθώς και στη χημική σύσταση σε ιστούς σποροφύτων νεραντζιάς (Citrus aurantium). Τα νεαρά σπορόφυτα αναπτύχθηκαν για 60 ημέρες σε πλαστικά γλαστράκια με μίγμα άμμου και περλίτη (1/1) σε θερμοκήπιο και αρδεύονταν ανά 2 ημέρες με 100 ml θρεπτικού διαλύματος Hoagland (50%). Σε κάθε μεταχείριση χρησιμοποιήθηκαν 9 φυτά (επαναλήψεις). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το NaCl προκάλεσε μείωση της αύξησης και ορισμένων φωτοσυνθετικών παραμέτρων (φωτοσύνθεση, στοματική αγωγιμότητα) καθώς και διαταραχή της θρεπτικής κατάστασης όπως διαπιστώθηκε στη συγκέντρωση καλίου, ασβεστίου και μαγνησίου σε διάφορους φυτικούς ιστούς. Ο συνδυασμός NaCl με TRIA, SA, Pro ή CaCl2 που χορηγήθηκαν για βελτίωση των δυσμενών επιπτώσεων της αλατότητας, δεν προκάλεσε μεταβολές σε φωτοσυνθετικές παραμέτρους. Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στη χημική σύσταση με κυριότερη της συγκέντρωσης νατρίου και χλωρίου στα φύλλα και στη ρίζα των σποροφύτων.
The aim of the present study was the influence of five concentrantions of NaCl (0, 20, 40, 60 or 80 mM) and exogenous application of chemical compounds [triacontanol (1mg/L) and CaCl2 (5 mM)] and biomoleculars [salicylic acid (SA; 0,5 mM) and L-proline (Pro; 5 mM)] on growth, chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), total chlorophyll content (Chla+b), rate of photosynthesis (ACO2), stomatal conductance (gs), peroxidase activity, endogenous concentrantion of L-proline, carbohydrates and total proteins, as well as, chemical composition of seedlings of Citrus aurantium in different plant tissues. The young seedlings were raised in plastic flower pots in mixture sand:perlite (1:1) in greenhouse for 60 days and were irrigated every two days with 100 ml of nutrient solution (Hoagland). In every treatment were used nine seedlings (repeats). In accordance with the results, NaCl reduced growth and some of the photosynthetical parameters (photosynthetical rate, stomatal conductance). In addition, provoked disturbance of inorganic ions as was established in the concentrantion of potassium, calcium and magnesium in diferrent plant tissues. The combination of NaCl with TRIA, SA, Pro or CaCl2, compounds that were given for the improvement of negative effects of salinity, did not provoke changes in photosynthetical parameters. In opposite, reduction in the chemical composition was observed, with the most importance the reduction of the concentrantion Na+ and Clin leaves and root of the seedlings.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νεραντζιά
Citrus aurantum
Salicylic acid
Physiological parameters
Calcium
Αλατότητα
L-proline
Σαλικυλικό οξύ
Προλίνη
Φυσιολογικοί παράμετροι
Ασβέστιο
Salinity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-10T11:16:19Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.