Φυσικές ικανότητες και κινητική συναρμογή παιδιών τυπικού πληθυσμού, με μαθησιακές δυσκολίες και με οριακή νοητική καθυστέρηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Capacites physiques et adaptation cinetique d' enfants issus de populations, ordinaires avec de difficultes d' apprendissage et retard mental limite
Physical abilities and motor pattern of mainstream children , of children with learning difficulties and of children with borderline mental retardation
Φυσικές ικανότητες και κινητική συναρμογή παιδιών τυπικού πληθυσμού, με μαθησιακές δυσκολίες και με οριακή νοητική καθυστέρηση

Βογιατζόγλου, Μερόπη Νικολάου

It was understood by this research more completely, the level of physical condition of three teams of students of elementary education of mainstream population, with learning difficulties and with borderline mental retardation. In particular, we have studied those abilities related to coaching that include the physical condition of training a person, and moreover the physical abilities involving power, endurance, flexibility and furthermore motor abilities which include the motor patterns of elementary school pupils (fifth and sixth grade). Also, with the use of the suitable questionnaire (S.P.P.C) the students’ level of self-estimation - self-perception was also examined. It is reported that the physical condition of children reflects globally their way of life and not only their exercise during 2-3 hours of course of physical education the week. In the research seventy (70) children, students all of elementary schools who participated in the study go to the fifth and sixth grade of elementary school and were put throuth this specific procedure. From this sampling body of seventy (70) children, the thirty (30) belong in the mainstream population, the thirty (30) present learning difficulties, while the rest ten (10) present problems of borderline mental retardation. For the aims of the research three tests were used three tests.More specifically the MABC test for the assessment of the motor abilities; the Youth Fitness test (AAHPERD) for the evaluation of physical abilities of force and resistance; the Sit and Reach test for flexibility examination as well as the SPPC (Self-Perception-Profile–For-Children) questionnaire a parallel test the evaluation of self-estimation - self-perception of students who belong in the mainstream population and those with learning difficulties. Moreover, the present research examined the sex, height, weight, the age (in months), order of study, and the school record of the greek language and mathematics and the school record during the previous years but also the level of education of the parents. All the data of the research, that is to say demographic, the physical measurements as well as results of the three motor pattern tests and the questionnaire, were analyzed and estimated statistically with the use of Two-tailed test and the Tuckey - post-hoc test. The statistical parcel of SPSS ver 16 was use in order to analyze the research data. Finally, it should be stressed that each of these physical abilities do not comprise by its own an independent ability of physical condition. This is due to the fact that the physical fatigues are always an exceptionally complicated pattern that includes many bodily factions of the human organism. In this way elementary abilities of physical functioning could be hardly isolated as for as general training is concerned. They have been individually examined always having in mind that they are based on the view that they are interdependent and interwoven in a holistic manner.
Με την έρευνα κατανοήθηκε πληρέστερα το επίπεδο φυσικής κατάστασης τριών ομάδων μαθητών-μαθητριών Α/βάθμιας εκπαίδευσης σε άτομα τυπικού πληθυσμού, με μαθησιακές δυσκολίες, με οριακή νοητική καθυστέρηση. Ειδικότερα, ερευνήθηκαν οι ικανότητες εκείνες που στην επιστήμη της προπονητικής εκφράζουν το σύμπλεγμα της φυσικής κατάστασης ενός ατόμου και πιο συγκεκριμένα, τις φυσικές ικανότητες, που αφορούν, τη δύναμη την αντοχή και την ευλυγισία, επίσης και τις κινητικές δεξιότητες, που αφορούν την κινητική συναρμογή. Επίσης, με τη χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου (Π.Α.Τ.Ε.Μ.ΙΙ), εξετάστηκε και το επίπεδο αυτοαντίληψης-αυτοεκτίμησης των μαθητών. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, η φυσική ικανότητα των παιδιών αντικατοπτρίζει συνολικά τον τρόπο ζωής τους και όχι μόνον την άσκησή τους κατά τις 2-3 ώρες του μαθήματος της φυσικής αγωγής την εβδομάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν εβδομήντα (70) παιδιά μαθητές δημοτικών σχολείων που φοιτούν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού και υποβλήθηκαν στη σχετική ερευνητική δοκιμασία. Από αυτό το δειγματοληπτικό σώμα των εβδομήντα (70) παιδιών, τα τριάντα (30) ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό, τα τριάντα (30) παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, ενώ τα υπόλοιπα δέκα (10), εμφανίζουν προβλήματα οριακής νοητικής καθυστέρησης.Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τρία κινητικά test. Το MABC test για τον έλεγχο της κινητικής συναρμογής (κινητική δεξιότητα). Το Youth Fitness test (AAHPERD) σε σχέση με τις φυσικές ικανότητες της δύναμης και της αντοχής. Το Sit and Reach test για τον έλεγχο της ευλυγισίας (φυσική ικανότητα). Επίσης χρησιμοποιήθηκε και το ερωτηματολόγιο Π.Α.Τ.Ε.Μ. II για την παράλληλη καταγραφή της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών τυπικού πληθυσμού και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα έγινε καταγραφή του φύλου, του ύψους, του σωματικού βάρους, της ηλικίας (σε μήνες), της τάξης φοίτησης, της σχολικής επίδοσης στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά και του συνολικού βαθμού κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Επίσης καταγράφηκε και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Όλα τα δεδομένα της έρευνας, τα δημογραφικά, τα σωματομετρικά, τα αποτελέσματα των τριών κινητικών test και το ερωτηματολόγιο αυτοαντίληψης-αυτοεκτίμησης, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν στατιστικά με την χρήση Two-tailed test και του Tuckey - post-hoc test. Για την εφαρμογή τους, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS ver 16. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί πως, καθεμία από τις φυσικές ικανότητες δε συνιστά από μόνη της μία ανεξάρτητη ικανότητα φυσικής κατάστασης, καθότι οι φυσικές επιβαρύνσεις είναι πάντα ιδιαίτερα σύνθετης μορφής και συμπεριλαμβάνουν πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Έτσι, στοιχειώδεις ικανότητες φυσικής κατάστασης ελάχιστα μπορούν να απομονωθούν στην προπόνηση. Εξετάστηκαν μεμονωμένα για τις ανάγκες της έρευνας, έχοντας, όμως, πάντα υπόψη την αλληλεξάρτησή τους και τη συνένωσή τους σε ένα αδιάσπαστο σύνολο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οριακή νοητική καθυστέρηση
Παιδιά τυπικού πληθυσμού
Μαθησιακές δυσκολίες
Children with borderline mental retardation
Motor pattern
Mainstream children
Children with learning difficulties
Φυσικές ικανότητες
Κινητική συναρμογή
Physical abilities

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-11T08:32:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)