δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ασφάλεια των τροφίμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο
Food safety in European Union law

Τάκης, Αθανάσιος Γ.

The doctoral thesis examines the framework of food safety in European Union law. Starting with a historical retrospective of a half a century’s E.U. legislation on food safety, the research then focuses on the application of the precautionary principle in food safety. The third chapter is devoted to the presentation of the pyramidal hierarchy of food safety laws, laying particular emphasis on the EC Regulation 178/2002. The legal frame of genetically modified organisms is thoroughly analyzed in the following chapter. The research concludes with the exploration of the notion of the fundamental right to food and conclusions
Η διατριβή εξετάζει το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων. Ξεκινά με την ιστορική αναδρομή στο μισό αιώνα δικαιοπαραγωγικής δραστηριότητας της ΕΕ στο χώρο της διατροφικής ασφάλειας και στη συνέχεια επικεντρώνεται στην εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στον επίμαχο τομέα. Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση της ιεραρχικής πυραμίδας πηγών του δικαίου των τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κανονισμό 178/2002. Ακολουθεί η παρουσίαση του νομικού πλαισίου για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Την διατριβή ολοκληρώνουν η ψηλάφηση της έννοιας του θεμελιώδους δικαιώματος στην διατροφή και τα συμπεράσματα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αρχή της προφύλαξης
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
Τρόφιμα, Δίκαιο και νομοθεσία, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Χώρες της
Νομοθεσία τροφίμων
Δικαίωμα στη διατροφή
Food adulteration and inspection, Greece
Food legislation
Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Χώρες της
Food law and lagislation, European Economic Community countries
Precautionary Principle
Genetically modified organisms
Right to food
Διατροφική αλλοίωση και έλεγχος, Δίκαιο και νομοθεσία, Ελλάδα
Law, European Economic Community countries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-09-11T09:09:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.