Differentiality in schooling according to christian orthodox education

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ετερότητα στην εκπαίδευση κατά την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή
Differentiality in schooling according to christian orthodox education

Λιάμτσου, Ευθαλία Πέτρου

Η ετερότητα έχει τη σημασία της έλλειψης ομοιότητας και παρου-σιάζεται ως συνώνυμο του όρου «διαφορά» και αντίθετο των όρων «ταυτό-τητα, ομοιότητα». Μέσα στο νέο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, το θέμα της διατήρησης της ετερότητας ανα-δεικνύεται πρωταρχικό.Στο σχολείο η ετερότητα δεν περιορίζεται μόνο σε ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αλλά εμπεριέχει σωματικές, δια-νοητικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες οι οποίες συνεπάγονται δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής. Από την πλευρά της πολιτείας, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής, σημαντικά μέτρα έχουν θεσμοθετηθεί για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής ένταξης των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, καθώς επίσης και των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα στον εκ-παιδευτικό αποκλεισμό κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα.Συγχρόνως έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της σχολικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση για όλα τα παιδιά αδιακρίτως. Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν επιτύχει πλήρως να ε-μπνεύσουν το σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου, ώστε η απλή ανοχή να δίνει τη θέση της στην ειλικρινή και συνειδητή αποδοχή του άλλου με τα γνωρίσματα της ετερότητάς του. Οι φιλάνθρωπες αξίες και το πνεύμα της οικουμενικότητας της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής είναι σε θέση να εμπνεύσουν το σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου και να αποτρέψουν από κάθε στάση αποκλεισμού, μισαλλοδοξίας, κυριαρχίας ή εκμε-τάλλευσης στο χώρο του σχολείου και στην κοινωνία. Η ορθόδοξη αγωγή μπορεί να διαμορφώσει μία τέλεια και αληθινή προσωπικότητα στην οποία οι διαφορές που πηγάζουν από την ποικιλία πολιτισμών, γλωσσών, τρόπων ζωής και άλλων κοινωνικών παραμέτρων δεν εκλαμβάνονται ως απειλή και ούτε επιχειρείται η αλλαγή του διαφορετικού συνανθρώπου. Ο ορθόδοξος αγκαλιάζει με κενωτική αγάπη τον συνάνθρωπό του, όποιος κι αν είναι αυτός, επειδή έχει την πεποίθηση ότι ο κάθε άλλος είναι εικόνα του Θεού, μια μοναδική δημιουργία που αξίζει το σεβασμό και την αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς του από τους άλλους.
Differentiality has the meaning of lack of similarity and is presented as synonym of the term “difference” and opposite of the term “similarity”. In the new era of globalization and multiculturalism, preservation of dif-ferentiality seems primordial. At school differentiality is not only limited in particular cultural features; physical, mental, psychological, sentimental and social particularities are also included, which entail learning and adapting difficulties.As far as the state's side is concerned, and in the context of intercultural education, important measures have been taken to help the scholar integration of foreign students or Greek immigrants returning, as well as students coming from social-cultural environments vulnerable to scholar exclusion. At the same time important steps have been taken at the sector of scholar and social integration of students with special educational needs, so as all children without discrimination have effective education.However these efforts have not fully succeeded to inspire the respect of human being, so as tolerance is replaced by the other person's honest and conscious acceptance even with his different characteristics. The philanthropist values and the universality spirit of christian orthodox educa-tion can inspire the respect of human being and prevent any scholar and social exclusion, intolerance, domination or exploitation.The christian orthodox education could form a perfect and true personality, which does not try to change the other human being nor considers threatening the differences coming from the diversity of cultures, languages, ways of living and other social parameters. The orthodox person treats his fellow human being with unselfish love, due to his belief that each person is an image of God, a unique creation worth the respect and recognition of his differentiality from others.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαφορά
Interculturality
Πολυγλωσσία
Multilingualism
Οικουμενικότητα
Differentiality
Πολυπολιτισμική
Multicultural
Difference
Universality
Ετερότητα
Διαπολιτισμικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-11T11:01:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.