Η νεολιθική στην πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The neolithic era in the former yugoslav republic of Macedonia
Η νεολιθική στην πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας

Αληχανίδης, Σωκράτης Κωνσταντίνου

This thesis deals with the Neolithic era within the boundaries of the contemporary state of Former Yugoslav Republic of Macedonia. The neolithic settlements are examined according to their position in space and time, their architecture and their internal organisation, while on the same time the geographical space is presented according to its geophysical dimension. Also, the thesis examines the relations of the settlements with each other and the influences from and to the neighbouring areas while there is also a reference on the opinions about the genesis of the Neolithic in this area. Pottery is examined based on the already shaped in the bibliography cultural groups, while in the chapter about plastic-sculpture there is a presentation of the most characteristic findings in the area, the altars of the Mother Goddess, in a comparative mind, on the way they were found in Pelagonia and in Skopje Basin.
Η εργασία πραγματεύεται τη Νεολιθική εποχή μέσα στα όρια του σημερινού κράτους της Πώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Εξετάζονται οι νεολιθικοί οικισμοί ως προς τη θέση τους στο χώρο και στο χρόνο, η αρχιτεκτονική και η εσωτερική τους οργάνωση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια παρουσίαση του γεωγραφικού χώρου ως προς τη γεωφυσική του διάσταση. Επίσης, εξετάζονται οι σχέσεις των οικισμών μεταξύ τους αλλά και οι επιρροές από και προς τις γειτονικές περιοχές και γίνεται αναφορά στις απόψεις για τη γένεση της Νεολιθικής στην περιοχή. Η κεραμική εξετάζεται βάσει των ήδη διαμορφωμένων στη βιβλιογραφία πολιτιστικών ομάδων, ενώ στο κεφάλαιο για την πλαστική παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της περιοχής, οι βωμοί της Μεγάλης Μητέρας με τρόπο συγκριτικό μεταξύ των αντικειμένων αυτών έτσι όπως έχουν βρεθεί στην Πελαγονία και στη Λεκάνη των Σκοπίων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αξιός ποταμός
House models
Pelagonia
Neolithic Mother goddess
Ομοιώματα κτηρίων
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Μεγάλη Μητέρα
Vardar river
Νεολιθική
Πελαγονία
Former Yugoslav Republic of Macedonia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-11T11:12:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)