Ενεργειακή ανάλυση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης (Static Pushover) για την εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Energy - based approach of nonlinear static analysis (static pushover) for the estimation of seismic response of structures
Ενεργειακή ανάλυση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης (Static Pushover) για την εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών

Κοτανίδης, Χρήστος Δ.

Η Ανελαστική Στατική Ανάλυση (ΑΣΑ) ή Pushover Analysis, με τον τρόπο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, βασίζεται στη χρήση ενός ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος (ΙΜΣ) για την εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης του πλήρους πολυβάθμιου φορέα. Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται η καμπύλη αντίστασης «τέμνουσα βάσης – μετακίνηση οροφής» του πολυβάθμιου φορέα, η οποία δεν έχει σαφή φυσική σημασία. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αποκτήσει η ΑΣΑ ενεργειακή συνέπεια. Προτείνεται η χρήση μιας ενεργειακά ισοδύναμης μετακίνησης του ΙΜΣ και ενός ενεργειακά ισοδύναμου συντελεστή συσχέτισης της μετακίνησης του ΙΜΣ με τη μετακίνηση της οροφής του πολυβάθμιου φορέα. Τα παραπάνω μεγέθη υπολογίζονται συναρτήσει του έργου των εξωτερικών φορτίων της ΑΣΑ. Η κλασική και η προτεινόμενη μεθοδολογία ΑΣΑ αξιολογούνται με εφαρμογή σε κτιριακούς φορείς, επίπεδους και χωρικούς μονοσυμμετρικούς σε κάτοψη, χρησιμοποιώντας ως «ακριβή» λύση αποτελέσματα από ανελαστικές χρονολογικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτιμά με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σεισμική απόκριση ενός κτιρίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση φορέων μονοσυμμετρικών σε κάτοψη
The implementation of Nonlinear Static Analysis (or Pushover Analysis) for the estimation of the seismic response of structures is based on the use of an Equivalent Single Degree of Freedom (ESDOF) system. During this procedure the “base shear – roof displacement” also known as “Pushover curve” is formed. Pushover curve has no clear natural meaning. Aim of this thesis is to provide energy consistency to Pushover analysis. An energy-based ESDOF displacement is proposed along with an energy-based coefficient correlating ESDOF displacement with roof displacement of the Multiple Degree of Freedom (MDOF) system. The above quantities are calculated as functions of the work of Pushover analysis loads. Classic and proposed Pushover analysis methodologies are evaluated through the application to planar frames and buildings with one symmetric axis in plan (with excitation along the asymmetric axis), while the “exact” solution is obtained through nonlinear Time-History analyses. Results showed that the proposed energy-based Pushover analysis methodology estimates more accurately the seismic response of buildings, especially in the case of buildings with one axis of symmetry in plan

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Energy-based displacement
Buildings, Earthquake effects
Εκτίμηση σεισμικής απόκρισης
Buildings with one axis of symmetry in plan
Earthquake engineering
Ενεργειακά ισοδύναμη μετακίνηση
Nonlinear static analysis
Pushover
Εργο σεισμικών φορτίων
Φορείς μονοσυμμετρικοί σε κάτοψη
Κτίρια, Σεισμικές επιδράσεις
Earthquake resistant design
Estimation of seismic response
Ανελαστική στατική ανάλυση
Αντισεισμικός σχεδιασμός
Work of seismic loads
Αντισεισμική μηχανική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-14T05:50:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.