Μορφολογική, ανοσοϊστοχημική και μοριακή διερεύνηση των αναπλαστικών λεμφωμάτων (ACLC)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Morphological, immunohistochemical and molecular investigation of anaplastic large cell lymphomas
Μορφολογική, ανοσοϊστοχημική και μοριακή διερεύνηση των αναπλαστικών λεμφωμάτων (ACLC)

Μπομπός, Ματθαίος Θ.

The systematic anaplastic lymphoma (ALCL) constitutes an infrequent type of T-cell lymphoma, which characteristically expresses the CD30/Ki-1antigen. A high fraction of ALCL expresses the anaplastic lymphoma kinase (ALK). Primary cutaneous anaplastic lymphoma (C-ALCL) is a T-cell lymphoma, which belongs in the group of T-cell lymphoproliferative disorders. Recently, the ALCL, ALK+ constitutes an autonomous category in the newer WHO classification, where they were apart from the ALCL, ALK- group of tumors. The ALCL, ALK+ tumors show very often the chromosomal translocation t(2;5)(p23;q35) between the NPM and ALK genes that leads to the creation of the “chimeric” gene, NPM-ALK, that is capable to drive oncogenesis. Variant translocation involving ALK and other genes has also reported. The aim of present study was to investigate in a series of 45 cases ALCL biopsies, from 42 patients the profile of genetic/molecular changes in combination with classic parameters that studied in the ALCL. More specifically, the ALK1 protein expression with IHC, the presence of t(2;5)(p23;q35) with RT-PCR and the rearrangements and/or chromosomal aberrations of ALK gene with FISH. The chromosome 2 status was also investigated with the centromeric 2 FISH probe. PCR, for the presence of T-cell receptor γ clonality performed. Probes for the identification of mRNAs containing (Bplus) and lacking (Bdel) exons 7 and 8 of the hTERT were studied with RT-PCR and ISH, while the hTERT protein with IHC. Cyclin D1 was investigated with simple-and-double IHC at the protein level using two monoclonal antibodies, cyclin D1 mRNA, with ISH and RT-PCR and the CCND1 gene with FISH. Besides the above-mentioned methods, in the case of CCND1, the FICTION method was also applied. Fascin and MUC-1 proteins were also investigated. The IHC and in situ techniques were realised in the majority of cases in TMA sections, a modern technique, which allowed an important reduction of cost, time, and tissue material
Το συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (Σ-ΑΛΜΚ) αποτελεί σπάνιο Τ-κυτταρικής αρχής λέμφωμα, από μεγάλα λεμφοειδή κύτταρα και χαρακτηριστικά εκφράζει το αντιγόνο CD30/Ki-1. Μεγάλο ποσοστό των Σ-ΑΛΜΚ εκφράζουν την κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK-anaplastic lymphoma kinase). Το πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (ΠΔ-ΑΛΜΚ) είναι επίσης ένα Τ-κυτταρικής αρχής λέμφωμα του δέρματος, το οποίο ανήκει στις λεγόμενες πρωτοπαθείς δερματικές CD30+ Τ-κυτταρικής αρχής λεμφοϋπερπλασίες. Πρόσφατα, τα ΑΛΜΚ, ALK+ αποτελούν αυτόνομη κατηγορία στη νεώτερη κατάταξη της Π.Ο.Υ., όπου και διαχωρίσθηκαν από τα ΑΛΜΚ, ALK-. Τα ΑΛΜΚ, ALK+ εμφάνιζουν πολύ συχνά την μετάθεση t(2;5)(p23;q35) μεταξύ των NPM και ALK γονιδίων που οδηγεί στην δημιουργία ενός νέου «χιμαιρικού» γονιδίου, του NPM-ALK, που δύναται να προκαλέσει ογκογένεση. Εκτός από την παραπάνω μετάθεση, έχουν αναφερθεί σε ποσοστό περίπου 20% των Σ-ΑΛΜΚ και άλλες 9 μεταθέσεις που εμπλέκουν το γονίδιο της ALK. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν σε μια σειρά 45 περιπτώσεων ΑΛΜΚ, Τ-Null-κυτταρικής αρχής, από 42 ασθενείς το προφίλ των γενετικών/μοριακών αλλαγών σε σχέση με κλασσικές παραμέτρους που μελετώνται στα ΑΛΜΚ. Ειδικότερα μελετήθηκαν με μεθόδους ανοσοϊστοχημείας (ΑΙΧ) η ALK πρωτεΐνη, ανάστροφης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR) η μετάθεση t(2;5)(p23;q35) και φθορίζοντος υβριδισμό in situ (FISH) οι μεταθέσεις και χρωμοσωμικές ανωμαλίες του ALK γονιδίου. Διερευνήθηκε επίσης, με PCR, η παρουσία ανασυνδυασμού του Τ-κυτταρικού υποδοχέα τύπου γ (TCR-γ, Τ-cell receptor γ). Επιμέρους στόχους αποτέλεσαν η διερερεύνηση της έκφρασης των ισομορφών (mRNA) και της πρωτεΐνης hTERT, η διερεύνηση του γονιδιακού προφίλ του CCND1 γονιδίου, της έκφρασης του mRNA της cyclin D1 και της πρωτεΐνης Cyclin D1 με ΑΙΧ, καθώς και η ανίχνευση της πρωτεϊνικής έκφρασης των Fascin και MUC-1 (EMA, CD227) με ΑΙΧ. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της μελέτης του CCND1, εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ταυτόχρονης φθορίζουσας ανοφαινοτυπικής και γονιδιακής ανάλυσης (FICTION). Οι ανοσοϊστοχημικές και in situ τεχνικές πραγματοποιήθηκαν στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε ιστικές μικροσυστοιχίες (ΤΜΑ), μία σύγχρονη τεχνική, η οποία επέτρεψε την σημαντική μείωση του κόστους, του χρόνου, και του χρησιμοποιούμενου βιοπτικού υλικού της μελέτης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα
ALK
Κυκλινη D1
Λεμφώματα
Lymphomas
MUC-1
FASCIN

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-14T09:05:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)