Καινοτόμες μέθοδοι 3Δ επεξεργασίας για αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Novel 3D processinfg methods for 3D object search and retrieval
Καινοτόμες μέθοδοι 3Δ επεξεργασίας για αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων

Μαδεμλής, Αθανάσιος Κ.

The number of the available 3D objects has been significantly increased during the last years, mainly due to the rapid growth of the computer hardware and software. In the new network era, the need for reliable 3D object retrieval tools is emerging. In this thesis, three novel methods for 3D object representation capable for 3D object retrieval have been proposed. In the first approach, the 3D object is represented by an attributed graph, where the topology of the object is encoded in the topology of the graph and every graph element(nodes and edges) is attributed with geometric descriptors. The geometric descriptors are based on the approximation of every part with a super-ellipsoid and the novel 3d distance field descriptor. The matching is based on attributed graph matching. The second approach proposes a novel 3D shape representation. The 3D object is considered as a distributed 3D mass and the discriptor of the 3D object is indirectly computed from the resulting fields. The field is described using both Newton's and general relativity's laws. In the Newtonian approach, histograms of the field values in the surrounding area of the 3D object are computed, while in the relavistic approach the descriptors are histogams of the time-space curvature in the surrounding area of the 3D object. The matching method utilizes histogram matching approaches. The third method is based on the theory of Ellipsoidal Harmonics. Every object can be decomposed in an Ellipsoidal Harmonic series. Three instances of the Ellipsoidal Harminic Descriptor are proposed and finally the Ellipsoidal Harmonics are combined to Spherical harmonics resulting in a powerful descriptor. Experiments which were performed in various 3D object databases proved the retrieval efficiency of the proposed approaches
Tα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των υπολογιστών και η διάδοση του διαδικτύου, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλου αριθμού 3Δ αντικειμένων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστων εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης 3Δ αντικειμένων. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έχουν αναπτυχθεί τρεις καινοτόμες μεθοδολογίες επεξεργασίας και μαθηματικής αναπαράστασης του γεωμετρικού σχήματος των 3Δ αντικειμένων ώστε να αξιοποιηθούν σε συστήματα αναζήτησης και ανάκτησης 3Δ αντικεικειμένων. Η πρώτη μέθοδος, προτείνει την αναπαράσταση των 3Δ αντικειμένων με χρήση επαυξημένων γράφων, όπου η τοπολογία του γράφου (κόμβοι και ακμές) επαυξάνεται με χρήση γεωμετρικών περιγραφέων. Οι γεωμετρικοί περιγραφείς στηριζονται στην προσέγγιση με υπερελλειψοειδή και στον υπολογισμό πεδίου αποστάσεων από το υπερελλειψοειδές. Η σύγκριση των αντικειμένων βασίζεται στη θεωρία εύρεσης ομοιότητας μεταξύ επαυξημένων γράφων. Η δεύτερη μέθοδος αντιμετωπίζει τη 3Δ γεωμετρία από μια διαφορετική σκοπιά, καθώς θεωρεί το αντικείμενο σαν μια κατανεμημένη μάζα στο κενό και βασίζει την μαθηματική αναπαράσταση που το περιγράφει στο βαρυτικό πεδίο που δημιουργείται στον περιβάλλοντα χώρο του. Το πεδίο περιγράφεται με τη χρήση ιστογραμμάτων που προέρχεται από την εφαρμογή του νόμου της παγκόσμιας έλξης(και γενικεύσεις αυτού), καθώς και απλοποιημένες μορφές της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Η σύγκριση των περιγραφέων αξιοποιεί μετρικές ομοιότητας μεταξύ ιστογραμμάτων. Η τρίτη μέθοδος, εισάγει τη χρήση των ελλειψοειδών αρμονικών στην αναπαράσταση των 3Δ αντικειμένων. Κάθε αντικείμενο, ανεξάρτητα από τη μορφή αναπαράστασής του, μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα σύνολο συναρτήσεων βάσης, που αποτελούν οι ελλειψοειδείς αρμονικές. Προτείνονται τρεις παραλλαγές των ελλειψοειδών αρμονικών, καθώς και ο συνδυασμός των ελλιψοειδών αρμονικών με τις καθιερωμένες σφαιρικές αρμονικές. Τα πειραματικά αποτελέσματα όλων των μεθόδων σε ένα σύνολο διαφορετικών βάσεων 3Δ αντικειμένων αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων
3D object search
3D object retrieval
3D signal processing
Τρισδιάστατη αναπαράσταση
Signal processing
Multimedia databases
Three-dimensional imaging
Επεξεργασία σήματος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-14T11:27:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.