Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας: η περίπτωση του εγχειριδίου Fun Way 1,2,3

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2009 (EN)
Evaluation of textbooks for teaching a foreign language: Fun Way 1,2,3
Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας: η περίπτωση του εγχειριδίου Fun Way 1,2,3

Βασιλείου, Δήμητρα Ιωάννη

The aim of this paper is the evaluation of the school textbook "Fun Way 1,2 and 3" used for teaching english as a foreign language in Greek Primary School. The paper consists at two main parts: Part A', presents the theoretical context of school textbook's evaluation. Part B' describes the process followed for the evaluation of "Fun Way 1, 2 and 3" and more specifically, the creation and the use of a model for school textbook's evaluation-based on criterias that came up from the theoritical context presented in part A- and the use at qualitative content analysis, in the elaboration of the material.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου "Fun Way 1, 2 και 3" για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εργασία αποτελείται από τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα δύο κύρια μέλη, τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, τον πίνακα βιβλιογραφίας και το παράρτημα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, καταδεικνύεται η απουσία μιας συγκεκριμένης και ευρύτερα αναγνωρισμένης "θεωρίας του σχολικού εγχειριδίου" και επιχειρείται, έπειτα από μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο εντοπισμός του θεωρητικού πλαισίου, μέσα στο οποίο κινείται η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, προέκυψε μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία διαμόρφωσαν ένα μοντέλο αξιολόγησης το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο μέρος της εργασίας για την αξιολόγηση του υπό εξέταση εγχειριδίου, με τη βοήθεια πιο ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αξιολόγηση
School evaluation
Fun Way
Διδασκαλία Ξένης γλώσσας
Σχολικό εγχειρίδιο
Foreign language textbooks

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-09-15T05:25:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)