δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η υπερβατολογική διαλεκτική του Καντ
The transcendetal dialectic of Kant

Βογδοπουλος, Χαρίσιος Ιωάννη

The issue of this study, which entitled “The Transcendental Dialectic of Kant” is concerned with Kant's criticism of the earlier Metaphysics, which is stronger in his work “Criticism of Pure Reason”, where the basic question is, how is possible an a priori knowledge. The first part deals with the Pure reason, which is the cause of the transcendental deception and particularly with his reasonings and his notions, as well as with the notion of the infinite. In the second part, the criticism of Metaphysics is analyzed especially and particularly the Kant's criticism of the rational Psychology, Cosmology and Theology. Finally, the study comes to a lot of conclusions, but the most important is this one, which supports that the Transcendental Dialectic should refute the transcendental surface, where the pure reason is led.
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Η Υπερβατολογική Διαλεκτική του Kant» αναφέρεται στην κριτική που άσκησε ο Kant στην παλαιότερη Μεταφυσική και κυρίως με το έργο του «Κριτική του καθαρού λόγου», θεμελιώδες ερώτημα του οποίου είναι το πώς είναι δυνατή μια γνώση a priori. Στο πρώτο μέρος, ασχολείται με τον Καθαρό λόγο, ο οποίος αποτελεί την έδρα της υπερβατολογικής απάτης και ειδικότερα με τους συλλογισμούς και τις έννοιες του, καθώς και με την έννοια του απολύτου, μέσω της οποίας ολοκληρώνεται η ενότητα της διάνοιας. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται ειδικότερα η παραπάνω κριτική της Μεταφυσικής και πιο συγκεκριμένα η κριτική του Kant στην ορθολογική Ψυχολογία, στην ορθολογική Κοσμολογία και τέλος στην ορθολογική Θεολογία. Ολοκληρώνοντας, καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα με βασικότερο εκείνο κατά το οποίο η Υπερβατική Διαλεκτική καλείται να προβάλλει και να ανασκευάσει την υπερβατολογική επίφαση στην οποία οδηγείται ο θεωρητικός λόγος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταφυσική
Transcendental
Διαλεκτική
Απόλυτο
Infinite
Metaphysics
Υπερβατικός
Dialectic
Υπερβατολογικός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-15T07:37:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.